Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#780282 Tải miễn phí luận án tiến sĩ kinh tế Hiện đại hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

MỤC LỤC

TRANG PHỤ BÌA

LỜI CAM ĐOAN.........................................................................................................i

DANH MỤC TỪ VIÉT TẮT.....................................................................................v

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU........................................................................vi

MỞ ĐẦU......................................................................................................................1

CHƯƠNG 1 HIỆN ĐẠI HOÁ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI..............................................................................................................................8

1.1. Hoạt động của NHTM.......................................................................................8

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển NHTM.......................................................8

1.1.2. Khái niệm và đặc trưng..................................................................................9

1.1.2.1. Khái niệm NHTM......................................................................................9

1.1.2.2. Đặc trưng của NHTM.............................................................................11

1.1.3. Hoạt động của NHTM..................................................................................12

1.13.1. Theo bản chất kinh tế..............................................................................12

1.1.3.2. Theo tính hệ thống..................................................................................15

11.3.3. Theo công nghệ.......................................................................................17

1.2. Hiện đại hoá hoạt động của NHTM...............................................................21

1.2.1. Khái niệm hiện đại hoá hoạt động của NHTM............................................21

1.2.2. Nội dung hiện đại hoá hoạt động của NHTM..............................................23

1.2.2.1. Hệ thống chuẩn mực quốc tế cho hoạt động của NHTM.......................23

1.2.2.2. Công nghệ NHTM hiện đại.....................................................................38

1.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh trình độ hiện đại hoá hoạt động của NHTM.............43

1.2.3.1. Mức độ tuân thủ các chuẩn mực trong hoạt động NH...........................44

1.2.3.2. Công nghệ NH.......................................................................................44

1.2.3.3. Hiệu quả đầu tư công nghệ...................................................................45

1.2.3.4. Sự phù hợp của mô hình tổ chức với công nghệ NH hiện đại............46

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiện đại hoá hoạt động của NHTM...............47

1.3.1. Các nhân tố bên ngoài NHTM......................................................................47

1.3.1.1. Hệ thống pháp luật.................................................................................47
1.3.1.2. Môi trường kinh tế..................................................................................48

1.3.1.3. Công nghệ thông tin................................................................................48

1.3.1.4. Môi trường văn hoá - xã hội...................................................................49

1.3.1.5. Môi trường quốc tế.................................................................................49

1.3.2. Các nhân tố bên trong hệ thống NH.............................................................50

1.3.2.1. Chiến lược và chính sách hoạt động.......................................................50

1.3.2.2. Nhân lực ..................................................................................................51

1.3.2.3. Quy mô....................................................................................................51

1.3.2.4. Cơ cấu tổ chức........................................................................................52

1.3.2.5. Công nghệ NH.........................................................................................54

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HIỆN ĐẠI HOÁ HOẠT ĐỘNG...........................56 CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.......................................56 2.1. Khái quát về hệ thống NHTM Việt Nam......................................................56

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển hệ thống NH Việt Nam.........................56

2.1.2. Hoạt động của hệ thống NHTM Việt Nam..................................................59

2.1.2.1. Hoạt động bên nguồn vốn.......................................................................59

2.1.2.2. Hoạt động tài sản....................................................................................63

2.1.2.3. Các hoạt động khác................................................................................65

2.2. Thưc trạng hiện đại hoá hoạt động của các NHTM Việt Nam...................68

• • 9 • • • • 9 •

2.2.1. Môi trường kinh tế - xã hội..........................................................................69

2.2.1.1. Hội nhập kinh tế quốc tế.........................................................................69

2.2.1.2. Hệ thống pháp luật trong nước...............................................................72

2.2.1.3. Hệ thống tài chính...................................................................................74

2.2.1.4. Môi trường văn hoá - xã hội..................................................................77

2.2.1.5. Công nghệ thông tin................................................................................79

2.2.2. Thực trạng hiện đại hoá hoạt động của các NHTM Việt Nam.....................82

2.2.2.1. Các chuẩn mực trong hoạt động NH......................................................82

2.2.2.2. Hiện đại hoá công nghệ..........................................................................93

2.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh trình độ hiện đại hoá hoạt động của các NHTM Việt Nam.99 2.2.3.1. Mức độ tuân thủ các chuẩn mực trong hoạt động NH...........................99
2.2.3.2. Công nghệ ngân hàng...........................................................................101

2.2.3.3. Hiệu quả đầu tư công nghệ...................................................................102

2.2.3.4. Sự phù hợp của mô hình tổ chức với công nghệ NH hiện đại..............111

2.3. Đánh giá thưc trạng hiện đại hoá hoạt động của các NHTM Việt Nam.. 113

9 • • 9 • • • • 9 •

2.3.1. Thành công.................................................................................................113

2.3.2. Hạn chế.......................................................................................................114

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HIỆN ĐẠI HOÁ HOẠT ĐỘNG.........118

CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.....................................118

3.1. Đinh hướng hiện đại hoá hoạt động của các NHTM Việt Nam.......................118

• 9 • • • • 9 •

3.1.1. Mục tiêu phát triển hệ thống NH Việt Nam đến năm 2020....................... 118

3.1.2. Mục tiêu hiện đại hoá hoạt động của các NHTM Việt Nam..........................123

3.2. Giải pháp thúc đẩy hiện đại hoá hoạt động của các NHTM Việt Nam.... 126

3.2.1. Nhóm giải pháp vĩ mô................................................................................126

3.2.1.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế cho hoạt động NH.................126

3.2.1.2. Phát triển hệ thống tài chính................................................................142

3.2.1.3. Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin................................................145

3.2.1.4. Tạo lập môi trường văn hoá kinh doanh hiện đại................................146

3.2.2. Nhóm giải pháp vi mô................................................................................150

3.2.2.1. Giải pháp về chiến lược kinh doanh.....................................................150

3.2.2.2. Thiết lập cơ cấu tổ chức phù hợp.........................................................150

3.2.2.3. Phát triển nguồn nhân lực....................................................................153

3.2.2.4. Giải pháp nâng cao năng lực tài chính................................................154

3.2.2.5. Tăng cường quản trị rủi ro...................................................................155

3.2.2.6. Phát triển công nghệ.............................................................................159

KÉT LUẬN..............................................................................................................165

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ...........................167

LIÊN QUAN ĐÉN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU.........................................................167

TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................................................................168

PHỤ LỤC


Link download cho anh em ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement