Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#780281 Tải miễn phí luận án tiến sĩ Quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

MỤC LỤC Trang

Bìa phụ Lời cam đoan Mục lục

Bảng ký hiệu chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu, sơ đồ

Lời mở đầu 1

9

Chương 1:

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG

MẠI

1.1. RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM 9

1.1.1. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh của NHTM 9

1.1.2. Hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng của NHTM 13

1.2. QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM 51

1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 51

1.2.2. Vai trồ của công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với NHTM 51

1.2.3. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng và những chuẩn mực quản lý rủi 52 ro tín dụng theo Ủy ban BASEL

1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng 67

1.2.5. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng của NHTM 70 1.3 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA QUỐC TẾ VÀ BÀI 81 HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM

1.3.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng Thailand 81 1.3.2. Kinh nghiệm của Tập đoàn ANZ 84 Kết luận Chương 1 100

Chương 2: 101

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

2.1. TỔNG QUAN VỀ NHNo VÀ PTNT VIỆT NAM 101

2.1.1. Sự hình thành và phát triển của NHNo&PTNT Việt Nam 101


2.1.2. Khái quát chung về NHNo&PTNT Việt Nam 102

2.1.3. Nguồn nhân lực 105

2.1.4. Các sản phẩm dịch vụ của NHNo&PTNT Việt Nam 105

2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của NHNo&PTNT Việt 106 Nam

2.2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNo & 124 PTNT VIỆT NAM

2.2.1. Mô hình quản trị rủi ro tín dụng 124

2.2.2. Cơ chế và chính sách tín dụng đối với khách hàng 126

2.2.3. Quy trình nghiệp vụ tín dụng 126

2.2.4. Thông tin phồng ngừa rủi ro tín dụng 128

2.2.5. Hệ thống chấm điểm và xếp hạng khách hàng 128

2.2.6. cách cho vay và cơ chế tín dụng nông nghiệp - nông thôn 129

2.2.7. Tổ chức phân loại nợ và quản lý nợ xấu 132

2.2.8. Rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam 134

2.2.9. Trích lập dự phồng rủi ro và xử lý rủi ro tín dụng 138

2.2.10. Thu hồi các khoản nợ đã được xử lý rủi ro 139 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI 141 NHNo&PTNT VIỆT NAM

2.3.1. Kết quả đạt được 141

2.3.2. Những hạn chế 150

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 156 Kết luận ch ương 2 165

Chương 3:

HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG

NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 166

3.1. PHÂN TÍCH CƠ HỘI, THÁCH THỨC, ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU (SWOT) 166 CỦA NHNo&PTNT VIỆT NAM

3.1.1. Cơ hội 166

3.1.2. Thách thức 167
3.1.3. Điểm mạnh 168

3.1.4. Điểm yếu 171 3.2. TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC ĐẾN 2015 173

3.2.1. Tôn chỉ hoạt động 172

3.2.2. Mục tiêu tổng quát đến 1015 172

3.2.3. Các nguyên tắc hoạt động 172

3.3. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA NHNo&PTNT 174 VIỆT NAM

3.3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh 174

3.3.2. Định hướng quản trị rủi ro tín dụng 176

3.4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA 178 NHNo&PTNT VIỆT NAM.

3.4.1. Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của cán bộ quản trị và 178 cán bộ tác nghiệp của NHNo&PTNT Việt Nam

3.4.2. Củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng góp phần hạn chế rủi ro 184 trong hoạt động kinh doanh

3.4.3. Tăng cường quản lý rủi ro thông qua việc xác định các dấu hiệu 191 nhận biết rủi ro, xây dựng hệ thống thông báo sớm nhằm xử lý kịp thời

các khoản vay có vấn đề, hạn chế thấp nhất tổn thất cho ngân hàng

3.4.4. Đo lường rủi ro hiện tại và tương lai để có giải pháp hạn chế và 193 giảm thấp rủi ro

3.4.5. Xây dựng mô hình quản lý tín dụng tập trung 195

3.4.6. Thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ đáp ứng yêu 196 cầu quản lý rủi ro tín dụng

3.4.7. Ban hành quy trình tín dụng theo hướng phân rõ trách nhiệm từng 200 khâu nghiệp vụ

3.4.8. Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra và giám sát tín dụng, tăng 202 cường công tác kiểm tra kiểm toán nội bộ

3.4.9. Xây dựng và thực hiện thống nhất hệ thống chấm điểm và xếp 202 hạng khách hàng.
3.4.10. Hoàn chỉnh và nâng cao chất lượng trung tâm thông tin tín dụng 205 khách hàng

3.4.11. Thiết lập quỹ dự phồng cho những khoản nợ khó đồi, nợ quá hạn 206 và tích cực xử lý nợ xấu, nợ quá hạn

3.4.12. Ứng dụng đầy đủ và đồng bộ công nghệ thông tin hiện đại 206 trong hoạt động tín dụng.

3.4.13. Tập trung xử lý nợ tồn đọng, nợ khó đồi và nợ quá hạn 207

3.4.14. Sử dụng các công cụ tín dụng phái sinh 208

3.4.15. Xây dựng hệ thống báo cáo rủi ro tín dụng 210

3.4.16. Các giải pháp khác 212

3.5. KIẾN NGHỊ 214

3.5.1. Đối với Nhà nước 214

3.5.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước 220

3.5.3. Đối với một số bộ ngành khác có liên quan 224 Kết luận chương 3 225 Kết luận chung của luận án 226 Danh mục các công trình nghiên cứu 229 Danh mục tài liệu tham khảo 230


Link download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement