Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#779510 Tải miễn phí luận văn

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN............................................................................................................................1
LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................................... 12
CHưƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ........ 15
1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP VÀ TÀI
CHÍNH DOANH NGHIỆP. .................................................................................................... 15
1.1.1 .Một số vấn đề cơ bản về doanh nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp. ....................... 15
1.1.2. Bản chất Tài chính doanh nghiệp. ................................................................................. 16
1.1.3. Nội dung Tài chính doanh nghiệp. ................................................................................. 17
1.1.4. Vai trò, chức năng Tài chính doanh nghiệp. .................................................................. 18
1.2. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. ............................................................... 20
1.2.1. Khái niệm. ...................................................................................................................... 20
1.2.2. Sự cần thiết phải phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. ...................................... 20
1.2.3. Tài liệu sử dụng trong phân tích. ................................................................................... 23
1.2.4. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp. ........................................................... 24
1.2.5. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp. .................................................................. 26
1.2.5.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua Bảng CĐKT, Báo cáo
kết quả kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. ................................................................. 26
1.2.5.2. Phân tích các hệ số đặc trưng. ..................................................................................... 28
1.2.5.2.1. Các hệ số về khả năng thanh toán. ........................................................................... 28
1.2.5.2.2. Các hệ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản. ........................................ 32
1.2.5.2.3.Các hệ số về hiệu suất hoạt động. .............................................................................. 35
1.2.5.2.4. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời. ............................................................................. 42
1.2.5.2.5. Các hệ số phản ánh giá thị trường. .......................................................................... 45
1.2.5.2.6. Phân tích mối quan hệ tương tác giữa các hệ số tài chính (phương pháp DUPONT).
................................................................................................................................................. 46
1.2.5.3. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn của doanh nghiệp. ............................ 48
1.2.5.4. Phân tích mô hình tài trợ............................................................................................. 49
1.2.5.5. Phân tích tăng trưởng.................................................................................................. 51
1.3. HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP, CÁC GIẢI PHÁP
TÀI CHÍNH NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH
NGHIỆP. ................................................................................................................................. 53
1.3.1. Hiệu quả sản xuất kinh doanh và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp. ......................................................................................................... 53
1.3.2. Một số giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
................................................................................................................................................. 54
CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN XÂY DỰNG THưƠNG MẠI VÀ MÔI
TRưỜNG HÀ NỘI ................................................................................................................. 56
2.1. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – THưƠNG MẠI
VÀ MÔI TRưỜNG HÀ NỘI. ................................................................................................. 56
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. ............................................................................... 56
2.1.1.1. Giới thiệu chung. ......................................................................................................... 56
2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển. ............................................................................ 57
2.1.1.3. Quá trình nghiên cứu và triển khai ứng dụng Johkasou tại Việt Nam. ...................... 58
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công
ty. .............................................................................................................................................. 61
2.1.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty. ........................................................................... 61
2.1.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh. .................................................................. 64
2.1.1.2.1. Sản xuất cơ khí xuất khẩu. ....................................................................................... 64
2.1.1.2.2. Sản xuất và kinh doanh Johkasou. ........................................................................... 57
2.1.1.2.3. Trình độ cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty. ........................................................... 59
2.1.1.2.4. Trình độ của đội ngũ lao động trong công ty. ........................................................... 60
2.1.1.3. Thị trường tiêu thụ của công ty. .................................................................................. 60
2.1.2. Kết quả kinh doanh vủa công ty trong một số năm gần đây. .......................................... 61
2.2. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỐ PHẦN XÂY DỰNG –
THưƠNG MẠI VÀ MÔI TRưỜNG HÀ NỘI. ...................................................................... 66
2.2.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính qua Bảng cân đối kế toán. ............................... 66
2.2.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh. ...................................................................................................................................... 81
2.2.3. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. ...................... 87
2.2.4. Phân tích khái quát tình hình tài chính công ty qua các hệ số tài chính đặc trưng. ...... 91
2.2.4.1. Các hệ số về khả năng thanh toán. .............................................................................. 91
2.2.4.2. Các hệ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản. ........................................... 95
2.2.4.3. Các hệ số về hiệu suất hoạt động. ................................................................................ 98
2.2.4.4. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời. .............................................................................. 109
2.2.4.5. Phân tích mối quan hệ tương tác giữa các hệ số tài chính (phương pháp DUPONT).
............................................................................................................................................... 114
2.2.5. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn. ........................................................... 115
2.3. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG –
THưƠNG MẠI VÀ MÔI TRưỜNG HÀ NỘI. .................................................................... 123
2.3.1. Những kết quả đạt được. .............................................................................................. 123
2.3.2. Hạn chế. ....................................................................................................................... 124
CHưƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT
KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – THưƠNG MẠI VÀ MÔI
TRưỜNG HÀ NỘI. .............................................................................................................. 126
3.1. ĐỊNH HưỚNG PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN TỚI.126
3.1.1. Một số đặc điểm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của doanh
nghiệp. .................................................................................................................................... 126
3.1.2. Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012. .................................... 128
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH
DOANH CỦA CÔNG TY. ................................................................................................... 129
3.2.1. Đẩy mạnh huy đông vốn đầu tư đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh đồng
thời xây dựng cơ cấu vốn, cơ cấu nguồn vốn hợp lý. ............................................................. 129
3.2.2. Chú trọng đầu tư đúng hướng Tài sản cố định. ........................................................... 131
3.2.3. Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ và thanh toán các khoản nợ, nâng cao khả năng thanh
toán. ....................................................................................................................................... 132
3.2.4. Tăng cường các biện pháp tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh giá thành sản
phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. .............................................................................. 134
3.2.5. Thực hiện các biện pháp tăng doanh thu. .................................................................... 136
3.2.6. Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ, gia tăng thị phần. ......................................................... 137
3.2.7. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên ...................................................................... 140
3.2.8. Tăng cường hoàn thiện công tác phân tích tài chính ở công ty. .................................. 143
KẾT LUẬN............................................................................................................................ 144
TÀI LIỆU THAM KHẢO.


Link download cho ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement