Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#773013 Tải miễn phí luận văn


M Ở ĐÂ U
* LÝ DO CHỌN Đ Ể TÀI
Ngành bánh kẹo l à một trong những ngành có mức độ tăng trưởng ổn
định (khoảng 2%/năm) và năng động nhất trong ngành công nghiệp thực
phẩm thế giới. Trong những năm vừa qua, ngành bánh kẹo Việt Nam cũng đã
đạt đưồc sự tăng trưởng khá ổn định, luôn vưồt qua mức tăng trưởng của
ngành bánh kẹo thế giới với tốc độ tăng trưởng vào khoảng 7 % - 8%/nãm
(theo nguồn của tổ chức SIDA - Thụy Điển, năm 2005). Cùng với sự phát triển
của nền kinh tế thế giới và xu hướng hội nhập. th ì triển vọng phát triển của
ngành sản xuất bánh kẹo trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng sẽ
rất khả quan trong thời gian tới.
Trong xu thế hội nhập sâu rộng như vậy, chiến lưồc kinh doanh ngày
càng đóng vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của các doanh
nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp trong ngành sản xuất kinh doanh bánh
kẹo. Trước hết, chiến lưồc kinh doanh giúp cho doanh nghiệp nhận thức rõ
mục đích, hướng đi của mình, đó l à cơ sở và kim chỉ nam cho mọi hoạt động
của doanh nghiệp. Kế đến, trong điều kiện thay đổi và phát triển nhanh chóng
của môi trường kinh doanh, chiến lưồc kinh doanh sẽ tạo điều kiện nắm bắt và
tận dụng các cơ hội kinh doanh, đổng thời chủ động tìm giải pháp khắc phục
và vưồt qua những nguy cơ, hiểm họa trên thương trường. Ngoài ra, chiến lưồc
kinh doanh còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực và tăng
cường vị thế cạnh tranh, đảm bảo cho sự phát triển liê n tục và bền vững của
doanh nghiệp. Cuối cùng, việc xây dựng và thực hiện chiến lưồc kinh doanh
còn tạo ra cơ sở vững chắc cho việc đề ra các chính sách và quyết định phù
họp với những biến động của thị trường.
Thực tiễn hoạt động của ngành sản xuất kinh doanh bánh kẹo cho thấy,
nếu doanh nghiệp có chiến lưồc kinh doanh đúng đắn, có tầm nhìn rộng, tạo
đưồc tir duy hành dộng nhằm hướng tới mục tiêu chiến lưồc cụ thể, th ì doanh
nghiệp sẽ đứng vững và thành công trong cạnh tranh. Nếu không doanh
nghiệp sẽ rơi vào tình trạng bế tắc, hoạt động không có hiệu quả hay có thể
dẫn tới phá sản.
Do đó, vấn đề cốt lõ i của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bánh
kẹo là phải có định hướng phát triển lâu dài thông qua một chiến lược kinh
doanh đúng đắn được xây dựng phù hợp với bối cảnh môi trưầng và tương
thích với khả năng, vị thế của từng doanh nghiệp trong điều kiện thị trưầng
nhiều biến động và cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, sôi động như hiện nay.
Đ ố i với Công ty cổ phần Bánh Kẹo Biên Hoa thì chiến lược kinh doanh
đang còn nhiều vấn đề nổi cộm, những vấn đề này nếu không được kịp thầi
giải quyết sẽ tác động rất lớn đến khả năng cạnh tranh, sự tồn tại và phát triển
của Công ty trong những năm tiếp theo, những vấn đề đó là.
- Còng ty đã bỏ ra một số vốn khá lớn để đầu tư chiều sâu cho sản xuất
nhưng lại không phát huy được sức sản xuất của hệ thống trang thiết bị, làm
cho chi phí cố định tăng cao trong giá thành đơn vị sản phẩm.
- Đ ổ i mới trang thiết bị chưa gắn liền với chiến lược đa dạng hoa sản
xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Đ ổ i mới trang thiết bị, tăng cưầng các hoạt dộng Marketing nhưng
chưa gắn với chiến lược nghiên cứu và phát triển.
- Cóng ty đã mạnh dạn sử dụng các phẩn mềm tin học trong hệ thống
quản lý doanh nghiệp nhưng lại chưa chú trọng bồi dưỡng, đào tạo và dào tạo
lại nguồn nhân lực nên chưa phát huy dược hiệu quả của hệ thống thông ti n
nối mạng vừa được trang bị.
Những vấn đề nêu trẽn đã dặt ra cho Công ty cổ phần Bánh Kẹo Biên
Hoa cần có những chiến lược kinh doanh phù hợp. Vì những lý do đó m à
tác giả đã lựa chọn đề tài : "Nghiên cứu đề xuất chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Biên Hoà".


MỤC LỤC

MỞ ĐẦU Ì
CHƯƠN G ì
CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIÊN Lư ợ c KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP.... 5
ì. Những vấn đề cơ bản về chiến lược kin h doanh của doanh nghiệp 5
/. Khái niệm chiên lược kinh doanh 5
2. Vai trò cửa chiến lược kinh doanh 5
3. Phăn loại chiến lược kinh doanh 6
3.1 Chiến lược cấp công ty 6
3.2. Chiến lược cạnh tranh 7
3.3. Chiến lược cấp chức năng 7
3.4. Chiên lược kinh doanh quốc lê. 8
li. Quy trình quản trị chiên lược trong doanh nghiệp 10
/. Khái niệm và vai trò của quản trị chiên lược 10
2. Quy trình quản trị chiến lược 11
2.1. Xác định nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược 11
2.2. Phân tích môi trường Ì Ì
2.3. Xây dựng và lựa chọn các phương án chiến lược 19
2.4. Triền khai thực hiện chiến lược 20
2.5. Kiểm tra và điêu chình chiến lược 21
CHƯƠN G l i
THỰC TRẠNG CHIÊN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔN G TY c ổ PHẨN
22
BÁNH KẸO BIÊN HOA
ì . Giói thiệu chung về Công ty cổ phần Bánh Kẹo Biên Hoa 22
/. Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của Cóng ty 22
2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanìi 24
3. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu t
chức của Công ty 26

3.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty 26
3.2. Cơ cấu quản lý của Công ty 27
n. Phân tích môi trường kinh doanh và môi trường nội bộ doanh nghiệp 29
1. Phân tích môi trường kinh doanh 29
/./. Phăn tích môi trường vĩ mô 29
1.2. Phân tích môi trường ngành 3 5
Ì .3. Những cơ hội và thách thức đối với ngành bánh kẹo 44
2. Phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp 45
2.1. Phân tích hoạt động tài chính 45
2.2. Phân tích hoạt động sản xuất 47
2.3. Phân tích hoạt động Marketìng 52
2.4. Phăn tích hoạt động nghiên cứu và phát triền 57
2.5. Phân tích quản trị nguồn nhân lực 58
2.6. Những điụm mạnh và điụm yếu của Công ty 60
IU . Thực trạng chiến lược kin h doanh của Công ty cổ phần Bánh
Kẹo Biên Hoa 61
ỉ. Các chiên lược kinh doanh của Công ty 6 1
lã. Chiến lược cấp chức năng 61
ỉ.2. Chiến lược cạnh tranh 66
Lĩ. Chiến lược kinh doanh quốc tế. 67
2. Đánh giá kết quả thục hiện chiến lược kinh doanh của Công ty 68
2.1. Chiên lược cấp chức năng 68
2.2. Chiến lược cạnh tranh 75
2.3. Chiến lược kinh doanh quốc tế. 76
CHƯƠNG HI
MỘT SỐ ĐỂ XUẤT CHIẾN Lược KINH DOANH CHO CỔNG TY cổ 77
PHẨN BÁNH KẸO BIÊN HOA
ì . Phương hướng phát triể n Công ty trong giai đoạn 2006-2010 77
1. Các chỉ tiêu kế hoạch trong giai đoạn 2006-2010 77
2. Phương hướng phát triển Công ty trong giai đoạn 2006-2010 78
2.1. Phương hướng phát triển sản phẩm 79
2.2. Phương hướng mỏ rộng thị trường 80
23. Phương hướng kế hoạch điều hành sản xuất 81
li . Đ ề xuất chiến lược kin h doanh 82
1. Chiên lược cấp chức năng 82
LI. Chiến lược quản lý sản xuất 82
1.2. Chiến lược nguồn nhân lực 83
ĩ. Chiến lược kinh doanh quốc tế. 84
in . Các giải pháp thực hiện chiên lược đề xuất 86
/. Chiến lược cấp chức năng 86
ì
. Chiến lược quản lý sản xuất 86
7.2 . Chiến lược nguồn nhân lực 87
2. Chiên lược kình doanh quốc tê. 90
KẾT LUẬN 94
TÀI LIỆU THAM KH

O 95
PHỤ LỤC 97
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Link download cho các bạn:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement