Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#771065 Tải miễn phí luận văn thạc sỹ

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN................................................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................................... ii
MỤC LỤC........................................................................................................................... iii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT................................................................................ vii
DANH MỤC CÁC BẢNG ................................................................................................. ix
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ.............................................................................. x
PHẦN MỞ ĐẦU.................................................................................................................. 1
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC ........... 6
1.1 Những vấn đề về chiến lược ....................................................................................... 6
1.1.1 Khái niệm............................................................................................................. 6
1.1.2 Vai trò của chiến lược.......................................................................................... 7
1.2 Quản trị chiến lược ..................................................................................................... 8
1.2.1 Khái niệm quản trị chiến lược ........................................................................... 8
1.2.2 Các cấp quản trị chiến lược.................................................................................. 9
1.2.3 Các yêu cầu khi quản trị chiến lược................................................................... 10
1.3 Xây dựng (hoạch định chiến lược) ......................................................................... 10
1.3.1 Xác định nhiệm vụ, mục tiêu và chiến lược hiện tại của tổ chức.................. 10
1.3.2 Xác định sứ mạng, nhiệm vụ kinh doanh ....................................................... 11
1.3.3 Nghiên cứu môi trường để xác định cơ hội và đe dọa chủ yếu ..................... 11
1.3.3.1 Môi trường vĩ mô của doanh nghiệp ....................................................11
1.3.3.2 Môi trường vi mô của doanh nghiệp ....................................................15
1.3.4 Nghiên cứu môi trường nội bộ để xác định điểm mạnh và điểm yếu ........... 19
1.3.5 Thiết lập mục tiêu dài hạn................................................................................ 22
1.3.6 Xây dựng và lựa chọn chiến lược.................................................................... 22
1.3.7 Các công cụ để xây dựng và lựa chọn chiến lược .......................................... 23
1.3.7.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) .....................................23
1.3.7.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) ........................................24
1.3.7.3. Ma trận điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ (SWOT) ....................26
1.3.7.4. Ma trận hoạch định định lượng các chiến lược (QSPM) .....................27
iv
Chương 2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN
LỰC HẬU GIANG........................................................................................................... 29
2.1 Phân tích những tác động của môi trường vĩ mô đến hoạt động kinh doanh của
Công ty trong thời gian qua ............................................................................................ 29
2.1.1 Yếu tố kinh tế..................................................................................................... 29
2.1.2 Yếu tố văn hóa-xã hội ........................................................................................ 31
2.1.3 Yếu tố chính trị - pháp luật ................................................................................ 32
2.1.4 Yếu tố tự nhiên................................................................................................... 33
2.1.5 Yếu tố kỹ thuật công nghệ ................................................................................. 34
2.2 Phân tích những tác động của môi trường cạnh tranh (môi trường ngành) đến hoạt
động sản xuất kinh doanh của PCHG............................................................................. 36
2.2.1 Khái quát về ngành điện .................................................................................... 36
2.2.2 Những đặc điểm trong kinh doanh điện năng................................................. 37
2.2.2.1 Đặc điểm điện năng.............................................................................37
2.2.2.2. Đặc điểm kinh doanh điện năng..........................................................37
2.2.2.3 Đăc điểm về công nghệ sản xuất ............................................................40
2.2.2.4. Đặc điểm về tổ chức vận hành và bảo dưỡng hệ thống...........................40
2.2.2.5 Đặc điểm quan hệ cung cầu điện năng....................................................40
2.2.2.6. Đặc điểm cơ chế quản lý.....................................................................41
2.2.3 Nhà cung cấp, nguồn hàng................................................................................. 42
2.2.4 Khách hàng ........................................................................................................ 42
2.2.5 Sản phẩm thay thế.............................................................................................. 43
2.2.6 Đối thủ tiềm ẩn................................................................................................... 44
2.3 Xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE).......................................... 45
Chương 3. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC
HẬU GIANG .................................................................................................................... 47
3.1 Giới thiệu khái quát về Công ty................................................................................ 47
3.1.1 Chức năng, nhiệm vụ và tính chất hoạt động của Công ty ............................ 47
3.1.2 Bộ máy tổ chức của Công ty: .......................................................................... 49
3.1.3 Kết quả kinh doanh của Công ty giai đoạn 2007-2010.................................. 51
3.2 Năng lực kinh doanh điện của PCHG.................................................................... 54
3.2.1 Hoạt động kinh doanh điện năng..................................................................... 54
3.2.2 Hoạt động Marketing......................................................................................... 55
3.2.2.1 Công tác nghiên cứu thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu..............55
3.2.2.2 Xây dựng hỗn hợp Marketing Mix.........................................................55
3.2.3 Hoạt động quản trị nhân sự................................................................................ 58
3.2.3.1 Tình hình nhân sự hiện nay của Công ty.................................................58
3.2.3.2 Các chính sách nhân sự hiện nay của Công ty.........................................60
3.2.4 Hoạt động quản trị ............................................................................................. 61
3.2.5 Hoạt động tài chính kế toán ............................................................................... 63
3.2.5.1 Khả năng thanh toán của Công ty. .......................................................64
3.5.2.2 Cơ cấu tài chính của Công ty .................................................................65
3.2.5.3 Khả năng sinh lời của Công ty...............................................................66
3.2.6 Đặc điểm về công nghệ máy móc thiết bị.......................................................... 67
3.2.7. Hệ thống thông tin quản lý................................................................................ 67
3.3 Xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) ........................................... 69
Chương 4. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY ĐIỆN
LỰC HẬU GIANG........................................................................................................... 70
4.1 Định hướng phát triển của PCHG đến năm 2020..................................................... 70
4.1.1 Cơ sở để xác định mục tiêu................................................................................ 70
4.1.2 Mục tiêu của PCHG đến năm 2020................................................................... 70
4.2 Xây dựng chiến lược................................................................................................. 70
4.2.1 Sử dụng công cụ ma trận SWOT để đề xuất chiến lược.................................... 70
4.2.2 Sử dụng công cụ ma trận QSPhần mềm để lựa chọn chiến lược.................................. 72
4.2.2.1 Cơ sở để lựa chọn các nhóm chiến lược .................................................72
4.2.2.2 Phân tích để lựa chọn các nhóm chiến lược qua ma trận QSPM...............72
4.2.3 Những chiến lược cụ thể được lựa chọn ......................................................... 77
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ .............................. 78
5.1 Một số giải pháp cụ thể thực hiện chiến lược........................................................... 78
5.1.1 Giải pháp về hoàn thiện cơ cấu tổ chức ......................................................... 78
5.1.2 Giải pháp về cải tiến nghiệp vụ kinh doanh bán điện ................................... 79
5.1.3 Giải pháp áp dụng các biện pháp giảm tổn thất điện năng ............................ 80
5.1.4 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành thiết bị, đảm bảo cung cấp
điện an toàn, liên tục.................................................................................................. 83
5.1.5 Cải thiện cơ sở vật chất hạ tầng, nâng cao điều kiện lao động..................... 84
5.2 Kiến nghị.................................................................................................................. 85
5.2.1 Về phía nhà nước.............................................................................................. 85
5.2.2 Đối với tỉnh Hậu Giang.................................................................................... 86
5.2.3 Về phía EVN và SPC....................................................................................... 86
KẾT LUẬN........................................................................................................................ 88
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................ 89
PHỤ LỤC ......................................................................................................................... 90


Link download cho ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement