Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By coco_chanel_8989
#762907 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ XẤT NHẬP KHẨU SÔNG HỒNG.
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Khoa TCKT
T¹ TuyÕt Nhung
MSV : 2001D1171
2
KÕt qu¶ b¸n hµng lµ chªnh lÖch gi÷a doanh thu thuÇn víi c¸c kho¶n : gi¸ vèn
hµng b¸n, chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp.
2. Yªu cÇu qu¶n lý qu¸ tr×nh b¸n hµng, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n
hµng.
Trong ®iÒu kiÖn xu h­íng khu vùc hãa toµn cÇu hãa, tù do th­¬ng m¹i
tù do c¹nh tranh lµm cho sù kh¸c biÖt gi÷a thÞ tr­êng trong n­íc vµ ngoµi n­íc
ngµy cµng mê nh¹t, ®iÒu ®ã võa t¹o ra c¬ héi më réng thÞ tr­êng tiªu thô,
nh­ng l¹i ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc thö th¸ch mét lín h¬n do
®èi thñ c¹nh tranh ngµy mét nhiÒu vµ m¹nh. §øng tr­íc t×nh h×nh hnµy ®ßi
hái mçi doanh nghiÖp ph¶i lùa chän cho m×nh chÝnh s¸ch s¶n phÈm, chÝnh
s¸ch tiªu thô ®óng ®¾n nh»m ®¸p øng yªu cÇu ®a d¹ng cña thÞ tr­êng võa
t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh, do vËy yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp ®èi víi
qu¸ tr×nh b¸n hµng ngµy cµng trë nªn quan träng vµ tu©n theo c¸c yªu cÇu c¬
b¶n sau :
­ Qu¶n lý sù vËn ®éng vµ sè hiÖn cã cña tõng lo¹i s¶n phÈm, hµng ho¸
theo chØ tiªu sè l­îng, chÊt l­îng chñng lo¹i vµ gi¸ trÞ cña chóng.
­ Qu¶n lý chÊt l­îng, c¶i tiÕn mÉu m· vµ x©y dùng th­¬ng hiÖu s¶n
phÈm lµ môc tiªu cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña doanh nghiÖp.
­ T×m hiÓu, khai th¸c vµ më réng thÞ tr­êng, ¸p dông c¸c ph­¬ng thøc
b¸n hµng phï hîp vµ cã c¸c chÝnh s¸ch sau b¸n hµng “hËu m·i” nh»m kh«ng
ngõng t¨ng doanh thu, gi¶m chi phÝ cña c¸c ho¹t ®éng.
­ Qu¶n lý chÆt chÏ c¸c chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh
nghiÖp vµ c¸c chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c nh»m tèi ®a hãa lîi nhuËn.
3. Vai trß, nhiÖm vô cña kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶
b¸n hµng.
KÕ to¸n nãi chung, kÕ to¸n doanh thu b¸n hµng nãi riªng lµ mét c«ng
cô qu¶n lý kinh tÕ kh«ng thÓ thiÕu. Nã cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt cho c¸c
nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp, c¸c ®èi t­îng cã lîi Ých kinh tÕ trùc tiÕp, gi¸n
I. Khái quát về bán hàng và xác định kết quả bán hàng.. 1. Quá trình bán hàng và kết quả bán hàng.. Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp tiến hành ho
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement