Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Siarl
#762905 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHO SẢN PHẨM BÁNH MỀM HẢI CHÂU (BMHC)
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Khoa Qu¶n lý doanh nghiÖp
NguyÔn ThÞ Thanh
MSV : 2002D4643N
N¨m 1976, C«ng ty thµnh lËp ph©n x­ëng sÊy phun s¶n xuÊt s÷a ®Ëu
nµnh vµ bét canh. N¨m 1978 thµnh lËp ph©n x­ëng m× ¨n liÒn víi s¶n l­îng
50­60 tÊn/ ngµy nh­ng ®Õn ®Õn n¨m 1989 th× ngõng s¶n xuÊt. N¨m 1982,
C«ng ty ®Çu t­ 12 lß s¶n xuÊt B¸nh kem xèp. §©y lµ s¶n phÈm kem xèp
®Çu tiªn ë phÝa B¾c. Trong nh÷ng n¨m 89­90, c¶ n­íc tr¶i qua nhiÒu khã
kh¨n khñng ho¶ng, H¶i Ch©u ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶, s¶n phÈm kh«ng
®ñ søc c¹nh tranh, thiÕt bÞ cò, l¹c hËu.
c.Giai ®o¹n 1991­2003
Th¸ng 9/1994 Nhµ m¸y ®æi tªn thµnh C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u
Trong thêi gian nµy, c«ng ty ®· thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ sau :
N¨m 1991 ®Çu t­ d©y chuyÒn b¸nh quy §µi Loan c«ng suÊt 2.12 tÊn
/ca. N¨m 1993 ®Çu t­ d©y chuyÒn kem xèp cña §øc c«ng suÊt 1 tÊn/ca.
N¨m 1994 ®Çu t­ d©y chuyÒn kem xèp phñ s«c«la cña §øc víi c«ng suÊt
0.5 tÊn / ca. N¨m 1996 ®Çu t­ c«ng nghÖ s¶n xuÊt bét canh Ièt vµo s¶n xuÊt
2­4 tÊn/ ca liªn doanh víi BØ s¶n xuÊt S«c«la. N¨m1997 C«ng ty l¾p ®Æt
thªm 2 d©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo cøng vµ mÒm cña §øc. N¨m 1998 C«ng ty
®Çu t­ më réng d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh quy H¶i Ch©u . N¨m 2001, C«ng
ty ®Çu t­ më réng d©y chuyÒn s¶n xuÊt B¸nh kem xèp cña §øc c«ng suÊt
thiÕt kÕ 1,6 tÊn/ca vµ dÇy chuyÒn s¶n xuÊt S«c«la cã n¨ng suÊt rãt khu«n
200kg/giê. N¨m 2003 ®Çu t­ míi d©y chuyÒn s¶n xuÊt B¸nh mÒm (Hµ
Lan), ®©y lµ d©y chuyÒn hiÖn ®¹i, tù ®éng ho¸ hoµn toµn c«ng suÊt thiÕt
kÕ 375kg/h.
d.Giai ®o¹n 2004 ®Õn nay
Tõ th¸ng 12/2004 C«ng ty chÝnh thøc chuyÓn sang h×nh thøc c«ng ty
cæ phÈn víi tªn gäi : C«ng ty Cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Ch©u nh»m n©ng cao
hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ ph¸t huy tèi ®a nguån vèn gãp
cña Nhµ n­íc còng nh­ c¸c nguån vèn kh¸c. C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u b­íc
vµo mét giai ®o¹n ph¸t triÓn míi .
III chøc n¨ng, nhiÖm vô, lÜnh vùc ho¹t ®éng.
Công ty bánh kẹo Hải Châu là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Nông nghiệp - Công nghiệp thực phẩm, nay là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Công ty sản
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement