Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By m_pro
#762884 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CONSTREXIM THĂNG LONG
Lêi më ®Çu
Lîi nhuËn – VÊn ®Ò ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu vµ quan träng nhÊt cho
bÊt kú mét chñ thÓ cã mÆt tham gia vµo thÞ tr­êng s¶n xuÊt hµng ho¸ trong
x· héi. Lîi nhuËn thÓ hiÖn chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp, ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¶
vÒ l­îng vµ chÊt, thÓ hiÖn tÝnh hiÖu qu¶ cña qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh
doanh th«ng qua s¶n phÈm hµng ho¸ lµm ra.
Lîi nhuËn lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh trong viÖc tÝch lòy, më réng quy m«
s¶n xuÊt cña chñ thÓ, lµ sù tån t¹i vµ lín m¹nh cña chñ thÓ theo ®Þnh h­íng
®Çu t­ kinh doanh ®· ®­îc quyÕt ®Þnh.
Do cã tÇm quan träng nh­ vËy, cho nªn ®· tõ l©u lîi nhuËn ®­îc c¸c nhµ
kinh tÕ häc quan t©m nghiªn cøu. Tuy nhiªn cho ®Õn ®Çu thÕ kû 19 khi
xuÊt hiÖn chñ nghÜa Mark, lý luËn vÒ ph¹m trï lîi nhuËn míi ®­îc lµm s¸ng
tá c¶ vÒ b¶n chÊt vµ gèc rÔ cña nã.
NhËn thøc ®­îc vai trß quan träng cña lîi nhuËn, trong qóa tr×nh thùc
tËp, ®­îc sù ph©n c«ng cña nhµ tr­êng, sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o
h­íng dÉn, c¸c thÇy c« trong bé m«n kinh tÕ tµi chÝnh cïng tËp thÓ l·nh ®¹o
c«ng ty s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y l¾p CONSTERRA (nay lµ c«ng
ty Cæ phÇn CONSTREXIM Th¨ng Long) ®· gióp em hoµn thµnh b¶n luËn
v¨n tèt nghiÖp víi ®Ò tµi “Lîi nhuËn – Nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao lîi
nhuËn”.
Néi dung cña ®Ò tµi gåm 3 phÇn:
PhÇn I
: Mét sè néi dung c¬ b¶n vÒ lîi nhuËn.
PhÇn II
: T×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn t¹i C«ng ty Cæ phÇn
CONSTREXIM Th¨ng Long.
PhÇn III
: Nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao lîi nhuËn.
V× tr×nh ®é cã h¹n, kh«ng thÓ kh«ng tr¸nh ®­îc c¸c sai sãt, em kÝnh
mong c¸c thÇy c« gióp ®ì gãp ý. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Lợi nhuận – Vấn đề được đặt lên hàng đầu và quan trọng nhất cho bất kỳ một chủ thể có mặt tham gia vào thị trường sản xuất hàng hoá trong xã hội. Lợi nhuận thể
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement