Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By cauvong_gacon
#762883 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: K toán bán hàng và xác định kt quả bán hàng tại Chi nhánh Hà Nội
2
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, néi dung chÝnh cña luËn v¨n ®­îc
chia lµm ba phÇn:
PhÇn I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶
b¸n hµng
PhÇn II: Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n
hµng t¹i Chi nh¸nh Hµ Néi.
PhÇn III: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng vµ ph­¬ng ph¸p hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng
t¹i Chi nh¸nh Hµ Néi
Hoµn thµnh bµi luËn v¨n nµy, tr­íc hÕt em xin bÇy tá lßng biÕt ¬n ch©n
thµnh tíi c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n cña Chi nh¸nh Hµ Néi ®· t¹o ®iÒu kiÖn
gióp ®ì em trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Chi nh¸nh. §Æc biÖt em xin bÇy tá
lßng biÕt ¬n ch©n thµnh tíi thÇy gi¸o PGS.TS Lª ThÕ T­êng, ng­êi ®· tËn t×nh
h­íng dÉn gióp ®ì em trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp vµ nghiªn cøu ®Ò tµi nµy.
Tuy nhiªn, do cßn h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é vµ thêi gian kh«ng nhiÒu nªn bµi
viÕt ch¾c sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. V× vËy em rÊt mong
®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó ®Ò tµi ®­îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n.
Nền kinh tế nước ta từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường đã có nhiều sự biến đổi sâu sắc, sự đổi mới này có rất nhiều tác động đến kinh tế xã hội của đất n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement