Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By boy_dangyeu001
#762882 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ SỬ DỤNG VCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG
LuËn v¨n tèt nghiÖp Lª ThÞ Thanh Th¶o líp 6.06
Khoa Tµi ChÝnh – KÕ to¸n
2
T­ liÖu lao ®éng lµ tµi s¶n h÷u h×nh, cã kÕt cÊu ®éc lËp hoÆc lµ mét hÖ
thèng gåm nhiÒu bé phËn tµi s¶n riªng lÎ liªn kÕt víi nhau ®Ó cïng thùc hiÖn mét
hay mét sè chøc n¨ng nhÊt ®Þnh, nÕu thiÕu bÊt kú mét bé phËn nµo trong ®ã th×
c¶ hÖ thèng kh«ng ho¹t ®éng ®­îc. Theo quy ®Þnh cña chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt
Nam sè 03 “Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh” th× c¸c tµi s¶n ®­îc ghi nhËn lµ tµi s¶n
cè ®Þnh h÷u h×nh ph¶i tho¶ m·n ®ång thêi tÊt c¶ 4 tiªu chuÈn ghi nhËn sau:
­ Ch¾c ch¾n thu ®­îc lîi Ých kinh tÕ trong t­¬ng lai tõ viÖc sö dông tµi s¶n
®ã.
­ Gi¸ trÞ ban ®Çu cña tµi s¶n ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh mét c¸ch ®¸ng tin cËy.
­ Cã thêi gian sö dông tõ 1 n¨m trë lªn.
­ Cã gi¸ trÞ tõ 10.000.000 ®ång trë lªn.
Tr­êng hîp mét hÖ thèng bao gåm nhiÒu bé phËn tµi s¶n riªng lÎ kÕt hîp víi
nhau, trong ®ã mét sè bé phËn cÊt thµnh cã thêi gian sö dông kh¸c nhau nÕu
thiÕu mét bé phËn nµo ®ã mµ c¶ hÖ thèng vÉn thùc hiÖn ®­îc chøc n¨ng ho¹t
®éng chÝnh cña nã nh­ng do yªu cÇu qu¶n lý. Sö dông TSC§ ®ßi hái ph¶i qu¶n lý
riªng tõng bé phËn tµi s¶n th× tµi s¶n ®ã ph¶i tho¶ m·n ®ång thêi 4 tiªu chuÈn cña
TSC§ ®­îc coi lµ TSC§ h÷u h×nh ®éc lËp.
* Tiªu chuÈn nhËn biÕt TSC§ v« h×nh.
Trong mét sè tr­êng hîp, doanh nghiÖp ph¶i ®Çu t­ mét l­îng gi¸ trÞ lín, kÕt
qu¶ ®Çu t­ tuy kh«ng t¹o ra mét thùc thÓ vËt chÊt cô thÓ, nh­ng kho¶n ®Çu t­ ®ã
phôc vô cho nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh nh­: chi phÝ thµnh lËp doanh
nghiÖp, chi phÝ mua b»ng ph¸t minh, s¸ng chÕ b¶n quyÒn t¸c gi¶ ... Nh÷ng kho¶n
®Çu t­ nh­ vËy ®· t¹o ra mét lo¹i tµi s¶n kh«ng cã h×nh th¸i vËt chÊt vµ nÕu ®ñ
c¶ 4 tiªu chuÈn trªn mµ kh«ng h×nh thµnh TSC§ h÷u h×nh th× ®­îc coi lµ TSC§
v« h×nh.
Mäi kho¶n chi phÝ thùc tÕ mµ doanh nghiÖp chi ra tho¶ m·n 4 ®iÒu kiÖn
quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 ®iÒu nµy. Nh÷ng kho¶n chi phÝ kh«ng ®ång thêi tho¶ m·n
c¶ 4 tiªu chuÈn nªu trªn th× ®­îc h¹ch to¸n trùc tiÕp hoÆc ®­îc ph©n bæ vµo chi
phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp.
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TSCĐ VÀ VCĐ. 1. Tài sản cố định trong doanh nghiệp. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, sự vận động của vốn cố định được gắn liền với hìn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement