Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By quabongvang
#762844 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoạt động Markrting Ngân hàng ngoại thương khu vực miền Đông Nam Bộ
Trang
2

2.2.3

Tình hình phaùt trieån cuûa Ngaân haøng ngoaïi thöông ôû khu vöïc mieàn ñoâng nam Boä. ....................................................................................21

2.3

Thöïc traïng hoaït ñoäng Marketing cuûa Ngaân haøng ngoaïi thöông khu vöïc mieàn ñoâng nam boä. ....................................................................................22

2.3.1

Toå chöùc boä phaän marketing...............................................................22

2.3.2

Chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm, dòch vuï, coâng ngheä: ......................23

2.3.2.1

Phaùt trieån caùc saûn phaåm baùn leû treân cô sôû öùng duïng vaø trieån khai coâng ngheä môùi.............................................................................24

2.3.2.2

Phaùt trieån caùc saûn phaåm baùn buoân: treân cô sôû öùng duïng vaø trieån khai coâng ngheä môùi.....................................................................28

2.3.3

Chieán löôïc giaù: ..................................................................................31

2.3.4

Chieán löôïc phaân phoái. .......................................................................33

2.3.4.1

Ñoái vôùi heä thoáng keânh phaân phoái truyeàn thoáng:.........................33

2.3.4.2

Ñoái vôùi heä thoáng keânh phaân phoái Ngaân haøng hieän ñaïi. .............33

2.3.5

Chieán löôïc xuùc tieán hoãn hôïp. ............................................................34

2.3.5.1

Quaûng caùo. ..................................................................................34

2.3.5.2

Giao dòch caù nhaân .......................................................................37

2.3.5.3

Tuyeân truyeàn hoaït ñoäng cuûa Ngaân haøng trong xaõ hoäi................37

2.3.5.4

Khuyeán maïi.................................................................................38

2.3.5.5

Marketing tröïc tieáp. ....................................................................38

2.3.5.6

Caùc hoaït ñoäng taøi trôï ..................................................................39

3

Chöông 3: Ñònh höôùng hoaït ñoäng marketing cuûa Ngaân haøng ngoaïi thöông khu vöïc mieàn Ñoâng Nam Boä. .................................................................................41

3.1

Döï baùo thò tröôøng cuûa Ngaân haøng ngoaïi thöông khu vöïc mieàn Ñoâng Nam Boä...............................................................................................................41

3.1.1

Tình hình phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa caùc Tænh ôû khu vöïc mieàn ñoâng nam Boä. ....................................................................................41

3.1.2

Döï baùo thò tröôøng cuûa Ngaân haøng ngoaïi thöông khu vöïc mieàn Ñoâng Nam Boä..............................................................................................43

3.1.2.1

Qui moâ thò tröôøng. .......................................................................43

3.1.2.2

Ñoái töôïng khaùch haøng:................................................................43

3.1.2.3

Thò tröôøng huy ñoäng voán.............................................................44

3.1.2.4

Thò tröôøng tín duïng:.....................................................................44

3.1.2.5

Caùc dòch vuï Ngaân haøng...............................................................45

3.2

Ñònh höôùng hoaït ñoäng Marketing cuûa Ngaân haøng ngoaïi thöông khu vöïc mieàn Ñoâng Nam Boä...................................................................................46

3.2.1

Chieán löôïc saûn phaåm:........................................................................46

3.2.2

Chieán löôïc giaù: ..................................................................................47

3.2.3

Chieán löôïc phaân phoái: .......................................................................47

3.2.4

Chieán löôïc xuùc tieán hoãn hôïp: ............................................................47

1.1. Marketing Ngân hàng. 1.1.1. Khái niệm marketing ngân hàng. Có nhiều quan niệm về marketing ngân hàng, đứng ở góc độ và thời gian khác nhau đã xuất hiện các
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement