Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By namtuocbongdem_1816
#762823 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: MOT SO GIAI PHAP NHAM NANG CAO HIEU QUA HOAT DONG MARKETING TRONG NGANH THEP VIET NAM

3. Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu :
- Ñoái töôïng nghieân cöùu trong luaän aùn laø caùc doanh nghieäp trong ngaønh
theùp Vieät Nam. Trong ñoù, laáy Toång Coâng ty theùp Vieät Nam laø ñôn vò tieâu
bieåu ñeå laáy soá lieäu minh hoïa
- Phaïm vi nghieân cöùu cuûa ñeà taøi laø ôû lónh vöïc hoaït ñoäng marketing
trong caùc doanh nghieäp theùp Vieät Nam hieän nay.
4. Phöông phaùp nghieân cöùu :
Trong luaän aùn, chuùng toâi söû duïng caùc phöông phaùp nghieân cöùu nhö
phöông phaùp luaän chuû nghóa duy vaät bieän chöùng, phöông phaùp luaän chuû
nghóa duy vaät lòch söû, phöông phaùp so saùnh, thoáng keâ, phöông phaùp quan saùt
vaø thöïc nghieäm.
5. Nhöõng keát quûa ñaït ñöôïc trong luaän aùn :
Luaän aùn ñaõ nghieân cöùu, khaûo saùt ñöôïc thöïc traïng hoaït ñoäng marketing
cuûa caùc doanh nghieäp tieâu bieåu trong ngaønh theùp töø naêm 1990 ñeán naêm
2001, ôû moät soá noäi dung nhö coâng taùc nghieân cöùu thò tröôøng, phaân khuùc thò
tröôøng, caùc chieán löôïc saûn phaåm, chieán löôïc giaù, chieán löôïc phaân phoái, chieán
löôïc chieâu thò.
Treân cô sôû khaûo saùt ñoù, trong luaän aùn, chuùng toâi ñeà xuaát 3 nhoùm giaûi
phaùp nhaèm naâng cao hieäu quûa hoaït ñoäng marketing taïi caùc doanh nghieäp
ngaønh theùp Vieät Nam laø :
Nhoùm giaûi phaùp nhaèm ñaåy maïnh hoaït ñoäng marketing trong ngaønh
theùp Vieät Nam.
Nhoùm giaûi phaùp mang tính chaát ñaàu tö cho chieán löôïc marketing mix.
Tinh cap thiet cua de tai : . Cung voi chinh sach mo cua cua nha nuoc, nen kinh te Viet Nam da . chuyen sang mot thoi ky moi, thoi ky co che thi truong. Trong n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement