Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tranhang3789
#761884 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Định giá trên nền tảng chi phí
Định giá sản phẩm trên nền tảng chi phí
Lê Phú Linh
Lớp: HCKT05
2
Muc luc
PHẦN I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIÁ BÁN SẢN PHẨM
......................................3
1. TÇm quan träng cña gi¸ trong nÒn kinh tÕ nãi chung vµ ®èi víi mçi mét doanh nghiÖp nãi riªng
.........................................................................................................3
2. Một số lý thuyết căn bản trong quá trình định giá sản phẩm
..................................3
3. C¸c chÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ cña doanh nghiÖp .........................................................4
3.1. ChÝnh s¸ch vÒ sù linh ho¹t gi¸
........................................................................5
3.2. ChÝnh s¸ch gi¸ theo chu k× sèng cña s¶n phÈm
..............................................5
3.3. ChÝnh s¸ch gi¸ theo chi phÝ vËn chuyÓn
......................................................6
3.4. ChÝnh s¸ch h¹ gi¸ vµ chiÕu cè gi¸
...................................................................9
PHẦN II. ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM TRÊN NỀN TẢNG CHI PHÍ
....................13
1. Quy tr×nh ®Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm
.......................................................................13
1.1. H×nh thµnh gi¸ trong c¸c h×nh th¸i thÞ tr­êng
..............................................13
1.2. Qui tr×nh ®Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm
.................................................................14
2. Mét sè ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ b¸n s¶n phÈm
.........................................................16
2.1. §èi t­îng tÝnh gi¸
............................................................................................16
2.2. K× tÝnh gi¸
....................................................................................................17
2.3. Mét sè ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh b¸n s¶n phÈm
.......................................17
3. C¸c nh©n tè cã ¶nh h­ëng tíi gi¸ b¸n s¶n phÈm
...................................................31
3.1.C¸c nh©n tè cã ¶nh h­ëng tíi gi¸ b¸n s¶n phÈm cña c«ng ty
...........................31
3.2. Sù kh¸c biÖt cña gi¸ c¶ trong doanh nghiÖp th­¬ng m¹i vµ trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt
...................................................................................................31
KẾT LUẬN
.................................................................................................................34
Tµi liÖu tham kh¶o
.....................................................................................................35
Tam quan trong cua gia trong nen kinh te noi chung va doi voi moi mot doanh nghiep noi riengHien nay nen kinh te nuoc ta dang trong giai doan hinh thanh va phat
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement