Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Emiliano
#761787 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: KE TOAN laptop BAO CAO TAI CHINH TAI CONG TY CO PHAN THUC PHAM BICH CHI
Laäp Baùo Caùo Taøi Chính

GVHD: Leâ Thò Ngoïc Phöôùc
SVTH: Châu
Quoác Phong
Trang-
2
-

CHÖÔNG 2: KEÁ TOAÙN LAÄP BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH TAÏI COÂNG TY COÅ PHAÀN THÖÏC PHAÅM BÍCH CHI ......................................................................... 16
2.1 Laäp baûng CÑKT .......................................................................................... 16
2.1.1 Keát caáu vaø cô sôû soá lieäu ....................................................................... 16 2.1.2 Phöông phaùp laäp cuï theå ........................................................................ 16
2.2 Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kimh doanh (BCKQHÑKD) .......................... 23
2.2.1 Keát caáu vaø cô sôû soá lieäu ....................................................................... 23 2.2.2 Phöông phaùp laäp cuï theå ........................................................................ 23
2.3 Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä ........................................................................ 28
2.3.1 Keát caáu vaø cô sôû soá lieäu ....................................................................... 28 2.3.2 Phöông phaùp laäp cuï theå ........................................................................ 28
2.4 Thuyeát minh baùo caùo taøi chính (TMBCTC) ............................................... 33
2.4.1 Cô sôû soá lieäu .......................................................................................... 33 2.4.2 Phöông phaùp laäp cuï theå ........................................................................ 33
CHÖÔNG 3: NHAÄN XEÙT VAØ KIEÁN NGHÒ ....................................................... 45
3.1 Nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù .................................................................................. 45 3.2 Kieán nghò ..................................................................................................... 46
KEÁT LUAÄN ........................................................................................................... 48
Ngay nay chung ta dang chung kien su chuyen dich co cau kinh te nuoc nha tu mot nen kinh te dua vao nong nghiep la chu yeu sang mot nen kinh te co ty trong cong
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement