Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#761786 Tải miễn phí luận văn

MỤC LỤC
Trang bìa............................................................................................................i
LỜI CAM ĐOAN ii
MỤC LỤC........................................................................................................iii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 3
1.1. Vốn lưu động và nguồn hình thành vốn lưu động trong doanh nghiệp 3
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động của doanh nghiệp 3
1.1.2. Phân loại Vốn lưu động trong doanh nghiệp 4
1.1.2.1 Căn cứ theo vai trò của từng loại VLĐ trong quá trình SXKD 4
1.1.2.2. Theo hình thái biểu hiện và khả năng hoán tệ của vốn 4
1.1.3. Nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp 5
1.1.3.1. Phân loại theo quan hệ sở hữu 5
1.1.3.2. Theo hình thái biểu hiện và khả năng hoán tệ của vốn 5
1.1.3.3. Phân loại theo thời gian huy động và sử dụng 5
1.1.4. Nhu cầu VLĐ và các phương pháp xác định nhu cầu VLĐ của doanh nghiệp 7
1.1.4.1. Nhu cầu VLĐ 7
1.1.4.2. Các phương pháp xác định nhu cầu VLĐ 8
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp 10
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp 10
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 11
1.2.2.1. Hiệu suất sử dụng VLĐ 11
1.2.2.2. Các chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán 12
1.2.2.3. Các chỉ tiêu hệ số hoạt động kinh doanh 13
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng VLĐ trong DN 14
1.2.3.1. Nhân tố khách quan 14
1.2.3.2. Nhân tố chủ quan 14
1.2.4 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ của DN 14
1.2.4.1. Xác định chính xác nhu cầu VLĐ thường xuyên cần thiết 14
1.2.4.2. Quản lý vốn bằng tiền 14
1.2.4.3. Quản lý công tác thanh toán 15
1.2.4.4. Quản lý vốn về hàng tồn kho 15
1.2.4.5. Áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp rút ngắn chu kỳ sản xuất kinh doanh 16
1.2.4.6. Chủ động phòng ngừa rủi ro 16
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG 17
2.1. Quá trình hình thành phát triển và đặc điểm hoạt động của Cty Cổ Phần VICEM Thương Mại Xi măng 17
2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển Cty Cổ Phần VICEM Thương Mại Xi măng 17
2.1.1.1 Giới thiệu về công ty 17
2.1.1.2. Ngành nghề mặt hàng kinh doanh 19
2.1.2. Tổ chức hoạt động và đặc điểm kinh doanh của công ty Cổ phần VICEM Thương Mại Xi măng 20
2.1.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý của cty Cổ Phần VICEM Thương Mại Xi Măng. 20
2.1.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý tài chính – kế toán của công ty Cổ Phần VICEM Thương Mại Xi măng 22
2.1.2.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Cty Cổ Phần VICEM Thương Mại Xi măng 23
2.1.2.4 Kết quả kinh doanh của công ty trong một số năm gần đây 26
2.1.3. Tình hình tài chính chủ yếu của Công ty Cổ Phần VICEM Thương Mại Xi măng 26
2.2. Tình hình tổ chức quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Cty Cổ Phần VICEM Thương Mại Xi măng 29
2.2.1. Vốn lưu động và nguồn hình thành vốn lưu động của Cty Cổ Phần VICEM Thương Mại Xi măng 29
2.2.1.1 Cơ cấu vốn lưu động trong tổng vốn của công ty Cổ Phần VICEM Thương Mại Xi măng 29
2.2.1.2. Tổ chức đảm báo vốn lưu động trong năm 2012 31
2.2.2. Tình hình quản lý sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Cty Cổ Phần VICEM Thương Mại Xi măng 34
2.2.2.1. Những nhân tố ảnh hưởng công tác quản lý VLĐ của công ty 34
2.2.2.2. Tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động ở Công ty Cổ Phần VICEM Thương Mại Xi măng 35
2.2.2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ Phần VICEM Thương Mại Xi măng 46
2.2.3. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Cty Cổ Phần VICEM Thương Mại Xi măng 48
2.2.3.1. Những ưu điểm 48
2.2.3.2 Những hạn chế, tồn tại 49
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG 51
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ Phần VICEM Thương Mại Xi măng trong thời gian tới 51
3.1.1. Bối cảnh kinh tế -xã hội 51
3.1.2. Mục tiêu và định hướng hoạt động của Công ty 52
3.1.2.1. Định hướng hoạt động 53
3.2. Các biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức- sử dụng vốn lưu động ở Công ty Cổ Phần VICEM Thương Mại Xi măng 54
3.2.1. Đảm bảo mức dự trữ vốn bằng tiền hợp lý và tìm kiếm biện pháp nâng cao mức sinh lời cho các khoản vốn tạm thời nhàn rỗi này 54
3.2.2. Quản lý các khoản nợ phải thu và có chính sách tín dụng thương mại hợp lý 55
3.2.3. Quản lý hàng tồn kho dự trữ 58
3.2.4. Xác định nhu cầu vốn lưu động hợp lý 60
KẾT LUẬN 63
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 64


Link download cho các bạn ketnooi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement