Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Akub
#761741 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: To chuc ke toan chi tiet vat tu voi viec nang cao trach nhiem quan ly vat chat o Cong ty Hai Phong
Luan van: “ Tæ chøc kÕ to¸n chi tiÕt vËt t­ víi viÖc n©ng cao tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vËt
chÊt ë C«ng ty xi m¨ng H¶i Phßng”
TrÇn ThÞ Hång H¹nh ­ Líp TK 13B
2
Lêi nãi ®Çu
§Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt
kh«ng thÓ thiÕu ®­îc lµ ®èi t­îng lao ®éng, ®©y lµ mét trong ba yÕu tè c¬
b¶n cña s¶n xuÊt mµ biÓu hiÖn cô thÓ cña nã lµ c¸c lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu,
nhiªn liÖu.
§Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ ®­îc tiÕn
hµnh th­êng xuyªn liªn tôc, kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n, ®¬n vÞ cÇn ph¶i cã mét l­îng
nguyªn vËt liÖu, hµng hãa dù tr÷ nhÊt ®Þnh. L­îng nguyªn vËt liÖu, hµng hãa
dù tr÷ nµy th­êng xuyªn biÕn ®éng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng thu mua vµ ho¹t
®éng s¶n xuÊt, tiªu thô, b¸n hµng g©y lªn.
Sù t¨ng lªn cña nguyªn vËt liÖu hµng hãa ph¶i ®¸p øng yªu cÇu cña ho¹t
®éng s¶n xuÊt, muèn vËy viÖc nhËp, xuÊt vËt t­ hµng hãa ph¶i ®­îc tiÕn
hµnh theo kÕ ho¹ch trong ®ã quy ®Þnh cô thÓ vÒ chñng lo¹i, sè l­îng, chÊt
l­îng, quy c¸ch, gi¸ c¶, thêi h¹n....
NÕu h¹ch to¸n kÕ tãan nãi chung lµ c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ th× kÕ to¸n
vËt liÖu cã ®Çy ®ñ chÝnh x¸c kÞp thêi hay kh«ng nã cã t¸c dông rÊt lín ®Õn
chÊt l­îng c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu, c«ng cô lao ®éng nhá, ®Õn hiÖu qu¶ sö
dông tµi s¶n l­u ®éng cña doanh nghiÖp.
KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu chØ ®­îc giíi h¹n ë danh môc x¸c ®Þnh vµ chØ
cã quan hÖ vÒ tiÒn. Cßn kÕ to¸n chi tiÕt vËt t­ kh«ng nh÷ng cho biÕt tæng sè
tiÒn nhËp, xuÊt vµ tån kho toµn bé nguyªn vËt liÖu th«ng qua viÖc thùc hiÖn
h¹ch to¸n chi tiÕt trªn tµi kho¶n tæng hîp “Nguyªn liÖu vµ vËt liÖu” mµ cßn
biÕt chi tiÕt vÒ t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt
liÖu phô.... ThËm chÝ cßn biÕt ®Õn nhËp, xuÊt, tån kho tõng thø nguyªn vËt
liÖu vÒ sè l­îng, qui c¸ch, phÈm chÊt, gi¸ c¶....cña chóng n÷a.
Qua mét thêi gian thùc tËp t¹i Phßng KÕ to¸n ­ Thèng kª ­ Tµi chÝnh cña
C«ng ty xi m¨ng H¶i Phßng, em thÊy vÊn ®Ò hiÖn nay ®Æt ra cho C«ng ty
De tien hanh san xuat kinh doanh, mot trong nhung dieu kien can thiet khong the thieu duoc la doi tuong lao dong, day la mot trong ba yeu to co ban cua san xuat
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement