Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By handoi
#761295 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số ý kiến về tăng thu, tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại NHĐT&PT Hà Tâ
2
1.1.1.Vèn nhµ n­íc...................................................................................18
1.1.2.Tr¸ch nhiÖm b¶o toµn vµph¸t triÓn vèn cña ng©n hµng quèc doanh.18
1.2. C¸c kho¶n thu nhËp ­ chi phÝ vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña NHTM. ...19
1.2.1.C¸c kho¶n thu nhËp cña NHTM. .......................................................19
1.2.2.C¸c kho¶n chi phÝ cña NHTM ..........................................................20
1.2.3. KÕt qu¶ kinh doanh cña NHTM .......................................................21
2­ C¬ chÕ tµi chÝnh cña ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng
th«n ViÖt Nam ......................................................................................25
2.1. Kh¸i qu¸t vÒ §T&PTViÖt Nam. ......................................................25
2.2. Néi dung c¬ chÕ tµi chÝnh cña §T&PT ViÖt Nam........................25
Ch­¬ng II :
Thùc tr¹ng kÕ to¸n thu nhËp ­ chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh
doanh cña Ng©n Hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ T©y...............................27
I­ §Æc ®iÓm kinh tÕ x· héivµ ¶nh h­ëng ®Õn kªt qu¶ kinh doanh
cña NH§T&PT Hµ T©y................................................................................27
1.§Æc ®iÓm kinh tÕ x· héi ....................................................................27
2.Sù ra ®êi vµ c¬ cÊu tæ chøc cña bé m¸y NH§T&PT Hµ T©y ...........28
2.1.Sù ra ®êi cña NH§T&PT Hµ T©y ...................................................28
2.2.C¬ cÊu ho¹t ®éng cña bé m¸y NH§T&PT Hµ T©y .........................30
3. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña NH§T&PT Hµ T©y...............30
3.1. C«ng t¸c huy ®éng vèn ....................................................................30
3.2.C«ng t¸c ®Çu t­ vµ sö dông vèn ......................................................31
3.3.VÒ dÞch vô ng©n quÜ .....................................................................39
3.4.Mét sè c«ng t¸c kh¸c ..........................................................................39
II.Thùc tr¹ng thu nhËp ­ chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh
cña NH§T&PT Hµ T©y................................................................................40
1. Thùc tr¹ng thu nhËp cña NH§T&PT Hµ T©y ....................................40
2. Thùc tr¹ng chi phÝ ccña NH§T&PT Hµ T©y ...................................45
3. KÕt qu¶ kinh doanh cña NH§T&PT Hµ T©y. ..................................48
Đất nước ta đang chuyển mình hoà nhập cùng với sự phát triển của khu vực và thế giới. Việt nam với những tiềm năng sẵn có đang được khai thác một cách kịp thời
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement