Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By p3tu_kut3_l0v3_nh0x_s0ck
#761285 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TRUNG- DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Ngµnh tµi chÝnh Ng©n Hµng
2
®©y còng ®ang lµ ®Ò tµi cña nhiÒu cuéc trao ®æi, th¶o luËn t¹i c¸c héi
th¶o, diÔn ®µn nghiªn cøu.
NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng vµ ý nghÜa lín lao cña vÊn ®Ò trªn, víi
nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc häc tËp, nghiªn cøu t¹i tr­êng vµ sau mét thêi gian
thùc tËp t¹i NH§T
& PTVN­ mét NH gi÷ vai trß chñ lùc trong cho vay trung­
dµi h¹n phôc vô ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc, thÊy r»ng nh÷ng vÊn
®Ò cßn tån t¹i trong tÝn dông trung­ dµi h¹n nªn em ®· chän ®Ò tµi: “gi¶i
ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông trung­ dµi h¹n t¹i Ng©n Hµng ®Çu t­
vµ ph¸t triÓn viÖt nam” ®Ó thùc hiÖn kho¸ luËn tèt nghiÖp. Ngoµi phÇn
më ®Çu vµ kÕt luËn, kho¸ luËn gåm ba ch­¬ng:
Ch­¬ng 1: TÝn dông vµ hiÖu qu¶ tÝn dông trung­ dµi h¹n cña
NHTM trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng.
Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng t×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông trung­ dµi
h¹n t¹i Ng©n Hµng §Çu T­ vµ Ph¸t TriÓn ViÖt Nam.
Ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu
qu¶ tÝn dông trung­ dµi h¹n t¹i NH §Çu T­ vµ Ph¸t TriÓn ViÖt Nam.
Víi nh÷ng g× thÓ hiÖn trong bµi kho¸ luËn, em hy väng sÏ ®ãng gãp
mét sè ý kiÕn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông nãi chung vµ hiÖu qu¶
tÝn dông trung­ dµi h¹n ®èi víi NH§T
& PTVN nãi riªng. Tuy nhiªn, tr×nh
®é còng nh­ thêi gian nghiªn cøu cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh
khái nh÷ng khiÕm khuyÕt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù chØ b¶o vµ ý kiÕn
®ãng gãp cña ThÇy C« gi¸o, c¸c C« Chó, Anh ChÞ ë phßng tÝn dông vµ bÊt
cø ai quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy ®Ó kho¸ luËn cña em ®­îc hoµn thiÖn vµ
s©u s¾c h¬n.
Qua ®©y, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n toµn thÓ c¸n bé gi¸o viªn Khoa
Tµi ChÝnh NH ®· chuyÒn ®¹t cho em nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vµ v« cïng
quan träng vÒ Tµi ChÝnh vµ NH. Em xin ch©n thµnh göi lêi c¶m ¬n s©u
s¾c nhÊt ®Õn thÇy gi¸o­ TiÕn sÜ NguyÔn DuÖ, ng­êi ®· trùc tiÕp h­íng
dÉn chØ b¶o ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh ®­îc bµi viÕt nµy. Em còng xin c¶m
Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã phải đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách: Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ trong khu vực; những thiên
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement