Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By shini_de
#761282 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng công tác huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Vụ Bản
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
TriÖu Ngäc Nguyªn

Líp : 3012 ­ HVNH
2
2. §èi t­îng nghiªn cøu

­ Dùa vµo c¬ së ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh
NHNo&PTNT huyÖn Vô B¶n ®Ó t×m ra nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i tõ ®ã
®­a ra c¸c gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng huy ®éng
vèn cña chi nh¸nh NHNo&PTNT huyÖ Vô B¶n.
3. §èi t­îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
­ §èi t­îng nghiªn cøu: Thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh
NHNo&PTNT huyÖn Vô B¶n
­ Ph¹m vi nghiªn cøu: C¸c sè liÖu trong b¶ng tæng kÕt tµi s¶n vµ b¸o c¸o kÕt qu¶
kinh doanh cña NHNo&PTNT huyÖn Vô B¶n tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2003.
4. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu
Sö dông ph­¬ng ph¸p: So s¸nh, ph©n tÝch, luËn, gi¶i.....
5. Bè côc

§Ò tµi ®­îc chia lµm 3 ch­¬ng:
Ch­¬ng 1 : NHTM vµ c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i c¸c NHTM.
Ch­¬ng 2 : Thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT
huyÖn Vô B¶n.
Ch­¬ng 3 : Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ ®Ó ®Èy m¹nh c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i
chi nh¸nh NHNo & PTNT huyÖn Vô B¶n.
Đề tài được chia làm 3 chương:. Chương 1 : NHTM và công tác huy động vốn tại các NHTM.. Chương 2 : Thực trạng công tác huy động vốn tại chi nhánh NHNo
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement