Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
#761059 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tác động cơ bản của quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường. Thực trạng nền kinh tế nước ta và các giải pháp nhằm phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam
2
Ch­¬ng II: T¸c ®éng c¬ b¶n cña quy luËt gi¸ trÞ ®èi víi nÒn kinh tÕ
thÞ tr­êng. Thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ n­íc ta vµ c¸c gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn
nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam.
PhÇn II
Néi dung tiÓu luËn
Ch­¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ quy luËt gi¸ trÞ c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ nÒn
kinh tÕ thÞ tr­êng.
1.1. Quy luËt gi¸ trÞ
1.1.1. Quy luËt gi¸ trÞ lµ g×?
Quy luËt gi¸ trÞ lµ quy luËt kinh tÕ quan träng nhÊt cña s¶n xuÊt vµ
trao ®æi hµng ho¸. Do ®ã ë ®©u cã s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸ th× ë ®ã
cã sù xuÊt hiÖn vµ ho¹t ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ. Mäi ho¹t ®éng cña c¸c chñ
thÎ kinh tÕ trong s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸ ®Òu chÞu sù t¸c ®éng vµ
chi phèi cña quy luË nµy. Tu©n theo yªu cÇu cña quy luË gi¸ trÞ th× míi cã
lîi nhuËn, míi tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc, ng­îc l¹i sÏ bÞ thua lç vµ ph¸ s¶n.
1.1.2. Yªu cÇu cña quy luËt gi¸ trÞ.
Quy luËt gi¸ trÞ ®ßi hái viÖc s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸ ph¶i dùa
trªn c¬ së l­îng gi¸ trÞ hµng ho¸ hay thêi gian lao ®éng x· héi cÇn thiÕt.
Trong s¶n xuÊt hµng ho¸ th× vÊn ®Ò quan träng nhÊt lµ hµng ho¸ s¶n
xuÊt ra cã b¸n ®­îc hay kh«ng. §Ó cã thÓ tiªu thô ®­îc hµng ho¸ th× thêi gian
lao ®éng c¸ biÖt ®Ó s¶n xuÊt ra hµng ho¸ ®ã ph¶i phï hîp víi thêi gian lao
®éng x· héi cÇn thiÕt tøc lµ ph¶i phï hîp víi møc lao hao phÝ mµ x· héi cã
thÓ chÊp nhËn ®­îc. Trong trao ®æi hµng ho¸ còng ph¶i dùa vµo thêi gian
lao ®éng x· héi ®­îc víi nhau khi l­îng gi¸ trÞ cña chóng ngang nhau, tøc lµ
khi trao ®æi hµng ho¸ ph¶i lu«n theo quy t¾c ngang nhau.
Đất nước Việt Nam ta đang đứng trước những khó khăn lớn về mọi mặt nhất là trong phát triển kinh tế, do đó chúng ta cần áp dụng những biện pháp phát triển
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement