Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Ely
#761055 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hạch toán tiền lương và bảo hiểm tại công ty xây dựng Sông Đà.
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

NguyÔn ThÞ
Nga
XÝ nghiÖp S«ng §µ 903
XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng cña lao ®éng tiÒn l­¬ng, trong
thêi gian trùc tËp t¹i XÝ nghiÖp XD S«ng §µ 903, nhê sù gióp ®ì cña phßng kÕ to¸n vµ sù h­íng dÉn cña ThÇy gi¸o, em ®· ®i s©u t×m hiÓu ®Ò tµi: “H¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm”.
Néi dung cña chuyªn ®Ò ®­îc x©y dùng gåm 3 ch­¬ng:
Ch­¬ng I:
Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm
Ch­¬ng II:

Thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm t¹i c«ng ty
x©y dùng S«ng §µ.
Ch­¬ng III:
NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ mét sè ®Ò xuÊt nh»m hoµn
thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm ë c«ng ty x©y dùng S«ng §µ.
Chương I: Những lý luận cơ bản về tiền lương và bảo hiểm. Chương II: Thực trạng hạch toán tiền lương và bảo hiểm tại công ty xây dựng Sông Đà.. Chương III
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement