Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By memory_forever
#760905 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: THỰC TRẠNG CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
Cæ phÇn ho¸ DNNN Nhãm I- K49ktct
Ktct vÒ nÒn kt chuyÓn ®æi Gv: Vò §øc Thanh
2
C¸c tæng c«ng ty 91
8,5%
Nguån : Ban chØ ®¹o ®æi míi vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp trung ­¬ng
§¬n vÞ cã nhiÒu doanh nghiÖp ®­îc cæ phÇn hãa lµ c¸c Bé ; Bé C«ng nghiÖp , N«ng nghiÖp
vµ ph¸t triÓn n«ng th«n , X©y dùng , Giao th«ng vËn t¶i ; thµnh phè Hå ChÝ Minh , Hµ Néi ,
c¸c tØnh : Kh¸nh hßa , Nam §Þnh , H¶i phßng , Qu¶ng Ninh , NghÖ An , Thanh Hãa , c¸c
tæng c«ng ty : B­u chÝnh viÔn th«ng , Hãa chÊt . tuy nhiªn cã nhiÒu ®¬n vÞ triÓn khai cæ
phÇn hãa chËm nh­ c¸c Tæng c«ng ty ; C«ng nghiÖp tµu thñy , Xi m¨ng , DÇu khÝ .
3. Quy m« vèn , c¬ cÊu vèn cæ phÇn hãa .
Trong tæng sè 2.242 doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®· ®­îc cæ phÇn hãa , tæng sè vèn ®­îc cæ
phÇn hãa ®¹t 17.700 tû ®ång b»ng 8.2% tæng sè vèn nhµ n­íc t¹i c¸c doanh nghiÖp ®­îc chia
thµnh nhiÒu cÊp ®é vèn kh¸c nhau , c¬ cÊu cô thÓ :
L­îng vèn
C¬ cÊu vèn
D­íi 5 tû ®ång
59,2%
Tõ 5­ 10 tû ®ång
22,3%
Trªn 10 tû ®«ng
18,5%
Nguån : Ban chØ ®¹o ®æi míi vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp trung ­¬ng
Trong sè ®ã c¸c doanh nghiÖp cã vèn d­íi 5 tû ®ång chiÕm 59,2% tËp trung ë c¸c ngµnh thi
c«ng , x©y l¾p , c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng , th­¬ng m¹i , dÞch vô do c¸c ®Þa
ph­¬ng qu¶n lý . Sè doanh nghiÖp tõ 5 – 10 tû ®ång lµ 500 doanh nghiÖp , chiÕm 22,3% . Sè
doanh nghiÖp cã vèn trªn 10 tû ®ång chØ cã 415 doanh nghiÖp , chiÕm 18,5% . Mét sè
doanh nghiÖp cã sè vèn lín ®· ®­îc cæ phÇn hãa nh­ ;Nhµ M¸y thñy ®iÖn VÜnh S¬n – S«ng
Hinh :2114 tû ®ång , C«ng ty s÷a VÞªt Nam : 2500 tû ®ång , C«ng ty B¶o hiÓm TP.HCM :
1311tû ®ång .
Qua cæ phÇn , doanh nghiÖp ®­îc c¬ cÊu theo h­íng tËp trung quy m« lín , h­íng vµo nh÷ng
ngµnh , lÜnh vùc then chèt cña nÒn kinh tÕ , tµi chÝnh doanh nghiÖp ®­îc lµnh m¹nh hãa
th«ng qua viÖc c¬ cÊu l¹i c¸c kho¶n nî , xö lý tµi s¶n lµ vËt t­ , hµng hãa ø ®äng , tån kho ,
m¸y mãc thiÕt bÞ cò .
Tèc ®é cæ phÇn hãa doanh nghiÖp nhµ n­íc ngµy cµng ®­îc ®Èy nhanh . NÕu nh­ n¨m 2000
cæ phÇn hãa ®­îc 212 doanh nghiÖp th× n¨m 2004 ®· cæ phÇn hãa ®ù¬c 753 doanh nghiÖp
. H×nh thøc cæ phÇn hãa kh¸ ®a d¹ng . TÊt c¶ c¸c h×nh thøc ®­îc ph¸p luËt quy ®Þnh ®Òu
®­îc ¸p dông trong thùc tÕ . Trong ®ã , h×nh thøc b¸n mét phÇn vèn nhµ n­íc hiÖn cã vµ ph¸t
I. Đánh giá chung tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nươc trong thời gian 1992-2004 .. Quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam được bắt đầu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement