Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Bay
#759539 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nhằm giảm tổn thất điện năng ở Điện lực Quảng Ninh.
§å ¸n tèt nghiÖp ­ §inh ThÕ Lîi – Kinh tÕ N¨ng l­îngK44
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Khoa Kinh tÕ vµ qu¶n lý Tr­êng §¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi
2
tæn thÊt ®iÖn n¨ng. Bé tr­ëng Bé N¨ng l­îng cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp Ban
chñ nhiÖm ch­¬ng tr×nh gi¶m tæn thÊt ®iÖn n¨ng (TT§N) cña Bé n¨ng l­îng
cã sù tham gia cña V¨n phßng ChÝnh phñ, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Bé Khoa
häc­ C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng, Bé Tµi chÝnh, Bé Néi vô, Toµ µn nh©n d©n
tèi cao. D­íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Bé tr­ëng Bé N¨ng l­îng, Ban chñ
nhiÖm ch­¬ng tr×nh gi¶m TT§N, bé m¸y l·nh ®¹o qu¶n lý cña ngµnh ®iÖn
TW ®Õn c¸c c¬ së, toµn thÓ CBCNV ngµnh ®iÖn cïng víi c¸c tæ chøc §¶ng,
chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ c¸c tØnh, thµnh phè vµ ®Þa ph­¬ng trong c¶ n­íc
®· nç lùc phÊn ®Êu b»ng mäi biÖn ph¸p kinh tÕ­ kü thuËt, tæ chøc qu¶n lý,
ph¸p luËt, trËt tù an ninh,…tuyªn truyÒn vËn ®éng vµ c­ìng chÕ, thùc hiÖn
thµnh c«ng ch­¬ng tr×nh gi¶m TT§N, phÊn ®Êu gi¶m TT§N ®Õn møc thÊp
nhÊt cã thÓ ®¹t ®­îc.
Theo sè liÖu tÝnh to¸n thèng kª n¨m 2003, nÕu gi¶m tæn thÊt xuèng
0,5% th× sÏ tiÕt kiÖm ®­îc trªn 100 triÖu KWh, t­¬ng ®­¬ng 5 v¹n tÊn nhiªn
liÖu tiªu chuÈn kh«ng ph¶i ®èt vµ Ýt nhÊt tiÕt kiÖm ®­îc hµng tr¨m triÖu
®ång cho Nhµ n­íc.
Trong qu¸ kinh doanh, truyÒn t¶i vµ ph©n phèi ®iÖn n¨ng, cã 2 lo¹i tæn
thÊt lµ:
Tæn thÊt kü thuËt
Tæn thÊt th­¬ng m¹i

NÕu nh­ tæn thÊt kü thuËt lµ tÊt yÕu, th× tæn thÊt th­¬ng m¹i cã thÓ
gi¶m ®Õn con sè kh«ng. Lµm thÕ nµo ®Ó gi¶m tæn thÊt ®iÖn n¨ng ®Õn
møc thÊp nhÊt cã thÓ vÉn lµ mét c©u hái rÊt lín vµ lµ môc tiªu hµng ®Çu
cña toµn ngµnh §iÖn.
TØnh Qu¶ng Ninh n»m ë vïng biªn giíi §«ng B¾c n­íc ta, cã diÖn tÝch
tù nhiªn gÇn 5.950 km
2
, d©n sè kho¶ng 1.004 triÖu ng­êi vµ lµ n¬i héi tô
nhiÒu yÕu tè thuËn lîi ®Ó t¹o ®µ ph¸t triÓn kinh tÕ nhanh, do cã tr÷ l­îng
“vµng ®en” lín nhÊt khu vùc §«ng Nam ¸, cã ®­êng biªn giíi dµi víi c¸c n­íc
b¹n Trung Quèc, trong ®ã cã cöa khÈu Mãng C¸i th«ng th­¬ng, sÇm uÊt
LỜI MỞ ĐẦU. NĂNG LƯỢNG, ĐẶC BIỆT LÀ ĐIỆN NĂNG ĐÓNG VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI. ĐIỆN NĂNG ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement