Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vuminhduc_vt
#759243 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xác định và hạch toán các khoản dự phòng trong doanh nghiệp
I./ Sù cÇn thiÕt ph¶i lËp dù phßng trong doanh nghiÖp:
Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, nhÊt lµ nÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t
triÓn ®a d¹ng, phøc t¹p, c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ nµo tr¸nh khái mét sè rñi ro v×
lý do kh¸ch quan kh«ng thÓ dù kiÕn nh­ng khi ph¸t sinh thùc tÕ th× møc thiÖt h¹i lín
h¬n møc dù kiÕn. Nguyªn t¾c cña kÕ to¸n lµ ph¶i thËn träng, thµ chÊp nhËn lç tr­íc
l·i sau cßn h¬n lµ l·i tr­íc lç sau. Nªn chÕ ®é chÕ to¸n cho phÐp c¸c doanh nghiÖp
lËp dù phßng gi¶m gi¸ tµi s¶n, kho¶n dù phßng nµy ph¶i lµ mét sù ®¸nh gi¸ chi phÝ
tèt nhÊt cÇn cã ®Ó thanh to¸n nghÜa vô hiÖn t¹i vµo ngµy lËp b¶ng tæng kÕt tµi s¶n.
II/ C¸c lo¹i dù phßng:
Ø Dù phßng gi¶m gi¸ vËt t­ hµng ho¸ tån kho:
Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho lµ viÖc ph¶n ¶nh toµn bé gi¸ trÞ bÞ gi¶m sót
so víi gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc cña hµng tån kho nh»m ghi nhËn c¸c kho¶n
lç hay phÝ tæn cã thÓ ph¸t sinh nh­ng ch­a ch¾c ch¾n vµ ph¶n ¶nh gi¸ trÞ thùc hiÖn
thuÇn cña hµng tån kho trªn b¸o c¸o tµi chÝnh.
Ø Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n ®Çu t­.
Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ chøng kho¸n lµ bé phËn gi¸ trÞ dù tÝnh bÞ gi¶m gi¸
cña chøng kho¸n ®Çu t­ nh»m ghi nhËn c¸c kho¶n lç cã thÓ ph¸t sinh nh­ng ch­a ch¾c
ch¾n. §ång thêi qua ®ã ph¶n ¶nh ®­îc gi¸ trÞ thùc cña c¸c kho¶n ®Çu t­ chøng kho¸n.
Ø Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi.
Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi lµ sè tiÒn dù kiÕn vµ c¸c kho¶n khã ®ßi vµo chi
phÝ trong kú.
III/ H¹ch to¸n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho:
1/ Môc ®Ých vµ sù cÇn thiÕt ph¶i lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho:
Ø Môc ®Ých:
XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ gi¸ c¶ cña hµng ho¸ tån kho th­êng xuyªn biÕn ®éng t¨ng
(gi¶m) do c¸c nguyªn nh©n chñ quan hoÆc kh¸ch quan nh­ gi¶m gi¸, lçi thêi ...... §Ó
h¹n chÕ bít nh÷ng thiÖt h¹i x¶y ra trong kinh doanh, doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn lËp
dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho.
Trong nền kinh tế đang phát triển và diễn ra sôi động như hiện nay, việc sử dụng quản lý có hiệu quả tài sản là một trong những nhân tố quan trọng quyết định đế
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement