Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Andrian
#759241 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: THỰC TRẠNG GIAO NHẬN CONTAINER VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY GIAO NHẬN KHO VẬN ĐÀ NẴNG
Cïng víi sù ph¸t triÓn cña th­¬ng m¹i quèc tÕ vµ nh÷ng tiÕn bé trong khoa
häc kü thuËt cña ngµnh vËn t¶i mµ dÞch vô Giao nhËn ngµy cµng ®­îc më réng h¬n. Ngµy nay ng­êi Giao nhËn ®ãng mét vai trß quan träng trong th­¬ng m¹i vµ vËn t¶i quèc tÕ. Ng­êi Giao nhËn kh«ng chØ lµm c¸c thñ tôc H¶i quan, thuª tµu mµ cßn cung cÊp dÞch vô trän gãi vÒ toµn bé qu¸ tr×nh vËn t¶i vµ ph©n phèi hµng ho¸. ë nhiÒu n­íc kh¸c nhau, ng­êi Giao nhËn ®­îc gäi theo nh÷ng tªn kh¸c nhau nh­: §¹i lý H¶i quan (Customs House Agent), M«i giíi H¶i quan (Custom broker), §¹i lý thanh to¸n(Clearing Agent), §¹i lý göi hµng vµ giao nhËn (Shipping and Forwarding Agent), Ng­êi chuyªn chë chÝnh.2. Ph¹m vi cña dÞch vô Giao nhËn
Ph¹m vi cña dÞch vô Giao nhËn lµ néi dung c¬ b¶n cña dÞch vô Giao nhËn,
kho vËn.Trõ khi b¶n th©n ng­êi gëi hµng (hoÆc ng­êi nhËn hµng) muèn tham gia vµo bÊt kú mét kh©u hay thñ tôc nµo, chøng tõ nµo ®ã, th«ng th­êng ng­êi giao nhËn thay mÆt ng­êi gëi hµng (hoÆc ng­êi nhËn hµng) lo liÖu qu¸ tr×nh vËn chuyÓn hµng ho¸ qua c¸c c«ng ®o¹n cho ®Õn tay ng­êi nhËn hµng cuèi cïng. Ng­êi Giao nhËn cã thÓ lµm c¸c dÞch vô mét c¸ch trùc tiÕp hoÆc th«ng qua ®¹i lý, hoÆc thuª dÞch vô cña ng­êi thø ba kh¸c.
Nh÷ng dÞch vô mµ ng­êi Giao nhËn th­êng tiÕn hµnh lµ:­ ChuÈn bÞ hµng ho¸ ®Ó chuyªn chë.­ Tæ chøc chuyªn chë hµng ho¸ trong ph¹m vi Ga, C¶ng­ Tæ chøc xÕp dì hµng ho¸ ­ Lµm t­ vÊn cho chñ hµng trong lÜnh vùc chuyªn chë hµng ho¸.­ Ký hîp ®ång vËn t¶i víi ng­êi chuyªn chë, thuª tµu, l­u c­íc­ Lµm thñ tôc göi, nhËn hµng­ Lµm thñ tôc H¶i quan, kiÓm nghiÖm, kiÓm dÞch­ Mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸­ LËp c¸c chøng tõ cho viÖc göi, nhËn hµng vµ thanh to¸n­ Thanh to¸n, thu ®æi ngo¹i tÖ­ NhËn hµng tõ chñ hµng giao cho ng­êi chuyªn chë vµ giao cho ng­êi nhËn hµng.­ NhËn hµng tõ ng­êi chuyªn chë vµ giao cho ng­êi nhËn hµng­ Gom hµng, lùa chän tuyÕn ®­êng vËn t¶i, ph­¬ng thøc vËn t¶i vµ ng­êi
chuyªn chë thÝch hîp
­ §ãng gãi bao b×, ph©n lo¹i vµ t¸i chÕ hµng ho¸­ L­u kho b¶o qu¶n hµng ho¸
I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ GIAO NHẬN HÀNG HOÁ XNK. 1. Hoạt động giao nhận và người giao nhận.. Đặc điểm nổi bật của mua bán quốc tế là người mua và người bán ở những
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement