Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vitga_11a2
#759163 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phân tích môi trường kinh doanh của công ty bánh kẹo Hải Châu
Nội dung
1. Kh¸ch hµng
Tỷ lệ tiêu thụ bánh kẹo theo bình quân đầu người ở Việt Nam còn
thấp so với tốc độ tăng trưởng dân số. Hiện nay tỷ lệ tiêu thụ mới chỉ
khoảng 2,0 kg/người/năm (tăng từ 1,25 kg/người/năm vào năm 2003);
Ph©n chia kh¸ch hµng thµnh hai tËp lín. §ã lµ tËp kh¸ch hµng tiªu dïng cuèi
cïng vµ tËp kh¸ch hµng lµ c¸c c«ng ty trung gian, c¸c ®¹i lý b¸n bu«n, b¸n lÎ:
­ Víi tËp kh¸ch hµng tiªu dïng cuèi cïng, c«ng ty chia thµnh 3 khu vùc thÞ
tr­êng chÝnh
+ Khu vùc thÞ tr­êng thµnh thÞ n¬i cã thu nhËp cao tiªu dïng c¸c lo¹i
s¶n phÈm ®a d¹ng víi c¸c yªu cÇu vÒ chÊt l­îng cao, mÉu m·, kiÓu d¸ng ®Ñp.
+ Khu vùc thÞ tr­êng n«ng th«n n¬i cã nhu cÇu thu nhËp võa vµ thÊp,
sù ra ®ßi hái cña kh¸ch hµng vÒ c¶i tiÕn chØ s¶n phÈm b¸nh kÑo cã thÊp h¬n
thµnh thÞ, chÊt l­îng tèt, nÆng vÒ khèi l­îng, mÉu m·, kiÓu d¸ng kh«ng cÇn
®Ñp, gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng.
+ Khu vùc thÞ tr­êng miÒn nói n¬i cã thu nhËp rÊt thÊp, yªu cÇu vÒ
chÊt l­îng võa ph¶i, mÉu m· kh«ng cÇn ®Ñp, nÆng vÒ khèi l­îng, gi¸ ph¶i thÊp.
­ Víi tËp kh¸ch hµng lµ c¸c c«ng ty trung gian, c¸c ®¹i lý b¸n bu«n b¸n lÎ lµ
tËp kh¸ch hµng quan träng cña c«ng ty, tiªu thô phÇn lín sè l­îng s¶n phÈm cña
c«ng ty. M¹ng l­íi c¸c ®¹i lý nµy tr¶i réng kh¾p toµn quèc , chñ yÕu ë miÒn B¾c,
miÒn Trung ®¶m b¶o qu¸ tr×nh l­u th«ng vµ tiªu thô s¶n phÈm b¸nh kÑo H¶i
Ch©u mét c¸ch liªn tôc vµ nhanh chãng.
C«ng ty tæ chøc träng nhiÒu h¬n tíi khu vùc thÞ tr­êng n«ng th«n, mét thÞ
tr­êng chiÕm tû träng phÇn lín tØ träng thÞ tr­êng toµn quèc (kho¶ng 70%). MÆt
Khi ni đn sản xut kinh doanh thì cho d dưới hình thc nào vn đỊ đưỵc nêu ra trước tiên cịng là hiƯu quả. HiƯu quả sản xut kinh doanh là mơc tiêu phn đu cđa mt nỊ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement