Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By canh_hong_tinh_yeu252723
#758532 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần.
2
tranh tèi tranh s¸ng nªn chØ cÇn mét b­íc s¬ hë cã thÓ dÉn nÒn kinh tÕ
®Õn
chç
sôp
®æ.
ViÖt Nam ®ang lµ mét n­íc nghÌo kÐm ph¸t triÓn, c«ng nghiÖp cßn l¹c
hËu, c¬ së vËt chÊt kü thuËt nhÊt lµ c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ ­ x· héi qu¸
yÕu kÐm, kh«ng ®ång bé d©n sè ®«ng (h¬n 70 triÖu d©n) t¨ng nhanh,
nhiÒu ng­êi kh«ng cã viÖc lµm, møc sèng cßn thÊp, nhiÒu vÊn ®Ò vÒ
v¨n
ho¸
­

héi
cÇn
gi¶i
quyÕt.
Tèc ®é ph¸t triÓn cña c¸c quèc gia trong khu vùc rÊt cao, ViÖt Nam
n»m trong khu vùc §«ng Nam ¸ lµ mét khu vùc ®ang diÔn ra nh÷ng ho¹t
®éng
kinh

s«i
n«Ø
nhÊt.
Thø hai lµ cßn tån t¹i nh÷ng mÊt c©n ®èi do:
Sù ph¸t triÓn thiÕu toµn diÖn cña c¬ cÊu kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu
thµnh phÇn. Thùc tÕ cho thÊy trong sè c¸c doanh nghiÖp quèc doanh chØ
cã 1/3 sè doanh nghiÖp ph¸t triÓn nh­ng sù ph¸t triÓn cña hä ®i liÒn víi
sù ®Çu t­ cña nhµ n­íc vÒ vèn, ®Êt ®ai vµ tÝn dông 2/3 sè doanh
nghiÖp
cßn
l¹i
lµm
¨n
thua
lç.
C¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo GNP
nh­ng nh×n chung ch­a ®­îc quan t©m thÝch ®¸ng, ®Æc biÖt trong viÖc
xuÊt khÈu: Nhµ n­íc chØ cho phÐp c¸c doanh nghiÖp quèc doanh ®­îc
xuÊt khÈu nh÷ng mÆt hµng träng yÕu trong nÒn kinh tÕ cßn c¸c doanh
nghiÖp ngoµi quèc doanh chØ ®­îc xuÊt khÈu nh÷ng mÆt hµng nãi chung
lµ ®ãng gãp kh«ng ®¸ng kÓ vµo thu nhËp ng©n s¸ch.
XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tiÔn vµ còng tõ sù say mª cña em khi
nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy nªn em chän ®Ò tµi: “Ph¸t triÓn kinh tÕ hµng
ho¸
nhiÒu
thµnh
phÇn”.
§­îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o Lª Kim Ch©u cïng víi chót hiÓu
biÕt Ýt ái cñam×nh, em m¹nh d¹n xin ®­îc tr×nh bµy mét sè ý kiÕn c¸
nh©n m×nh víi hy väng gãp phÇn nhá bÐ lµm phong phó thªm hÖ thèng
lý luËn trong c«ng cuéc ®æi míi cña n­íc ta hiÖn nay. Em rÊt mong ®­îc
LỜI NÓI ĐẦU. Từ năm 1986 Việt Nam thực hiện việc chuyển nền kinh tế sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước bằng pháp luật, chính sách kế hoạch và
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement