Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By mylove_sevenlove
#758513 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phân tích tình hình cán cân thanh toán Viêt nam 2005 – 2010
Phân tich tinh hinh can cân thanh toan Viêt nam 2005 – 2010
Nhom 2 - Thanh toan quôc tê - FTU
Page 2
Tai liêu tham khao
Lơi noi đâu
Cac quôc gia không thê tôn tai va phat triên nêu chi dưa vao cac giao dich , trao đôi hang hoa,
dich vu va cac hoat đông văn hoa, khoa hoc ky thuât va xa hôi cua ban thân minh. Trong nên
kinh tê mơ va hôi nhâp quôc tê, môi quan hê giưa cac quôc gia la rât phong phu va đa dang, bao
gôm: thương mai đâu tư, du lich, văn hoa chinh tri …Sư khac biêt vê đia ly, khi hâu môi trương
va trinh đô phat triên khoa hoc ky thuât va nguôn nhân lưc cung như cac yêu tô vê xa hôi hoc
giưa cac quôc gia lam cho lơi thê so sanh giưa cac quôc gia không thê băng nhau, nươc nay co
lơi thê vê măt nay thi bât lơi vê măt kia va ngươc lai. Đê tôn tai va phat triên môt cach thuân lơi,
cac quôc gia phai tiên hanh trao đôi kinh tê thương mai vơi nhau trên cơ sơ mang cai minh co lơi
thê trao đôi lây cai minh chưa co lơi vơi nươc khac. Hê qua cua cac môi quan hê nay dân đên cac
nươc phai chi tra lân cho nhau, nghia la môt quôc gia luôn phat sinh môt khoan thu, chi vơi cac
nươc khac. Va đê theo doi, phân tich cac khoan thu chi nay, tưng quôc gia đa lâp môt bang cân
đôi goi la Can cân thanh toan quôc tê hay ban cân đôi thu chi quôc tê.
Cac quôc gia trên thê giơi noi chung va Viêt nam noi riêng cung không năm ngoai cac môi quan
hê thương mai quôc tê noi trên. Đăc biêt la , tư sau khi gia nhâp vao Tô chưc thương mai thê giơi
– WTO thi sư cân thiêt cua Can cân thanh toan Viêt nam ngay cang ro rang hơn. Đong vai tro la
môt han thư biêu đo lương sưc khoe nên kinh tê nươc nha so vơi thê giơi, thê hiên ro rang va chi
tiêt tinh hinh can cân vang lai (can cân xuât – nhâp khâu), can cân vôn, cac kênh đâu tư trưc tiêp,
gian tiêp cua nươc ngoai so vơi Viêt nam, va ngươc lai, cac mưc tin dung thuôc khu vưc nươc
nha… tinh hinh thăng dư hay thâm hut sau môt năm tai chinh.
Vơi phương thưc tiêp cân trên, va xac đinh đươc tâm quan trong cua no, chung tôi - nhom sinh
viên TCNH thưc hiên đê tai: “Phân tich tinh hinh can cân thanh toan quôc tê cua Viêt nam giai
đoan 2005 – 2010”. Trinh bay tông thê, nêu ra nhưng nguyên nhân cung như đưa ra môt vai giai
phap kiên nghi phat triên can cân thanh toan cua Viêt nam theo hương cân băng co lơi.
Trong pham vi cua môt đê tai lam nhom tiêu luân, bai lam se không tranh khoi nhưng han chê
nhât đinh. Chung tôi rât vui long đon nhân nhưng y kiên đong gop cua quy thây cô va cac ban
đôc gia đê đê tai đươc hoan thiên hơn.
Qua đây, chung tôi cung xin chân thanh cam ơn đên giang viên Th.S Nguyên Thi Thanh Phương,
giang day bô môn thanh toan quôc đa hương dân chung tôi hoan thanh đê tai nay!
Các quốc gia không thể tồn tại và phát triển nếu chỉ dựa vào các giao dịch , trao đổi hàng hóa, dịch vụ và các hoạt động văn hóa, khoa h
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement