Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyenbolero
#757303 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: NCKH: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TỔ HỢP NỘI LỰC & TÍNH CỐT THÉP TRỢ GIÚP VIỆC THIẾT KẾ KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP THEO TCVN 356-2005
Kyû yeáu Hoäi nghò Sinh vieân NCKH 2007

Hình 1. Giao dieän chöông trình toå hôïp noäi löïc vaø tính coát theùp
INPUT

PHAÀN MEÀM
OUTPUT
Taäp tin keát quaû noäi löïc Ñaëc tröng vaät lieäu Caùc tröôøng hôïp toå hôïp noäi löïc

Töï ñoäng nhaän dieän daàm, coät, vaùch Xöû lyù keát quaû noäi löïc vaø tính toaùn coát theùp


Dieän tích coát theùp
Hình 2. Sô ñoà laøm vieäc cuûa chöông trình toå hôïp noäi löïc va tính coát theùp
2. TRÌNH TÖÏ TÍNH TOAÙN CUÛA CHÖÔNG TRÌNH
Böôùc 0: Khôûi ñoäng chöông trình Böôùc 1: Nhaäp ñaëc tröng vaät lieäu Böôùc 2: Nhaäp taäp tin döõ lieäu noäi löïc Böôùc 3: Xöû lyù soá lieäu ñaàu vaøo
Böôùc 4: Kieåm tra laïi döõ lieäu tröôùc khi tính toaùn coát theùp Böôùc 5: Toå hôïp noäi löïc vaø tính toaùn coát theùp Böôùc 6: Xuaát ra taäp tin keát quaû
3. LYÙ THUYEÁT TÍNH TOAÙN THEO TCVN 356-2005 3.1 Tính toaùn caáu kieän chöõ nhaät chòu uoán
• Caáu kieän tieát dieän chöõ nhaät ñaët coát ñôn
137
Hiện nay, ở Việt Nam với nhu cầu xây dựng ngày càng nhiều và yêu cầu về thiết kế ngày . càng phải khắt khe phù hợp với thời đại. Chính vì vậy, nên đã có hàng lo
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement