Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By quandinhhong
#757195 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phát triển xuất khẩu hàng thuỷ san r của Việt Nam sau khi Việt Nam gia nhập WTO
KILOBOOKS.COM2
MỤC LỤC
Ch−¬ng i: tæng quan nghiªn cøu ®Ò tµi ............................................................... 3

1. TÝnh cÊp thiÕt nghiªn cøu ®Ò tµi vµ x¸c lËp, tuyªn bè vÊn ®Ò trong ®Ò tµi: ..... 3

2. Môc ®Ých nghiªn cøu ®Ò tµi: ............................................................................ 3

3. Ph¹m vi nghiªn cøu: ........................................................................................ 4

4. CÊu tróc cña ®Ò tµi: ......................................................................................... 4

ch−¬ng II: nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ xuÊt khÈu thñy s¶n ..................................... 5

1. Mét sè ®Þnh nghÜa vµ kh¸i niÖm c¬ b¶n: ......................................................... 5

2. Mét sè lý thuyÕt vÒ vÊn ®Ò nghiªn cøu: ........................................................... 6

3. Nh÷ng nghiªn cøu cã liªn quan: ...................................................................... 8

ch−¬ng III: ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu vµ c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch thùc tr¹ng xuÊt
khÈu hµng thñy s¶n ............................................................................................. 9

1. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: ................................................................................ 9

2. §¸nh gi¸ tæng quan t×nh h×nh vµ ¶nh h−ëng nh©n tè m«i tr−êng ®Õn ho¹t
®éng xuÊt khÈu thñy s¶n cña ViÖt Nam .............................................................. 9

3. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu thñy s¶n sau khi ViÖt Nam gia nhËp WTO :
........................................................................................................................... 11

4. Mét sè mÆt hµng xuÊt khÈu chÝnh cña thñy s¶n ViÖt Nam ........................... 20

ch−¬ng iv: c¸c kÕt luËn, th¶o luËn vµ ®Ò xuÊt vÒ xuÊt khÈu hµng thñy s¶n cña
ViÖt Nam ........................................................................................................... 25

I/ Nh÷ng kÕt luËn vµ ph¸t hiÖn qua nghiªn cøu ................................................ 25

II/ Dù b¸o xuÊt khÈu thñy s¶n trong nh÷ng n¨m tíi: ....................................... 26

III/ Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m thóc ®Èy xuÊt khÈu thñy s¶n ViÖt Nam: .. 30

KÕt luËn: ............................................................................................................ 34http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Ngành thuỷ sản là một ngành xuất khẩu quan trọng trong xuất khẩu nông san của Việt nam. Sau khi Việt Nam gia nhập WTO thì vai trò của ngành càng trở nên quan t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement