Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By sarsnoel1285_fx
#757180 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán phải thu khách hàng, phải trả người bán
KILOBOOKS.COM
Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp

GVHD: Huyình Vàn Bçnh
HSTH: Nguyãùn Lã Häöng Uyãn


PHÁÖN I
NHÆÎNG VÁÚN ÂÃÖ CHUNG VÃÖ CÄNG TY KIM KHÊ MIÃÖN TRUNG
I. Sæû ra âåìi vaì phaït triãøn cuía Cäng ty Kim Khê Miãön Trung 1. Sæû ra âåìi cuía cäng ty
Cäng ty Kim Khê Miãön Trung âæåüc thaình láûp trãn cå såí håüp nháút giæîa cäng ty
Kim Khê Âaì Nàông vaì cäng ty Váût Tæ Thæï Liãûu Âaì Nàông theo quyãút âënh säú 1065QÂ/TCCBDT ngaìy 20/12/1994 cuía Bäü cäng nghiãûp.
Cäng ty laì mäüt doang nghiãûp nhaì næåïc coï âáöy âuí tæ caïch phaïp nhán, thæûc hiãûn
chãú âäü haûch toaïn kinh tãú âäüc láûp, âæåüc pheïp måí caïc taìi khoaín ngán haìng trong næåïc .
Truû såí chênh âàût taûi:16 Thaïi Phiãn Âaì Nàông

Tãn giao dëch: Central Vietnam Metal and Gennaral Materials Company, viãút
tàõt laì CEVIMETAL. 2. Quaï trçnh phaït triãøn cuía cäng ty
Kãø tæì ngaìy thaình láûp vaì âi vaìo hoaût âäüng cho âãún nay, doanh säú hoaût âäüng cuía
cäng ty ngaìy caìng tàng, thë pháön âæåüc duy trç vaì måí räüng. Tuy nhiãn trong 2 nàm 1995-199, trãn thë træåìng coï nhiãöu biãún âäüng, bäü maïy täø chæïc vaì cå cáúu quaín lyï cuía cäng ty chæa âæåüc hoaìn thiãûn... nãn hoaût âäüng cuía cäng ty gàûp nhiãöu khoï khàn.Tæì nhæîng nàm 1997 tråí âi, Ban laînh âaûo cuía cäng ty âaî khàõc phuûc âæûåc nhæîng âiãøm yãúu âoï, tçm ra phæång phaïp quaín lyï vaì âiãöu haình thêch håüp, thãm vaìo âoï laì sæû cäú gàõng näù læûc cuía táút caí caïn bäü cäng nhán viãn trong cäng ty âaî giuïp âæa hoaût âäüng kinh doanh cuía cäng ty âi vaìo äøn âënh vaì phaït triãøn maûnh.
Cäng ty coï täøng säú väún kinh doanh taûi thåìi âiãøm thaình láûp laì 31973 triãûu âäöng
vaì säú cäng nhán viãn hiãûn nay laì 400 ngæåìi, 17 âån vë træûc thuäüc trãn caí 3 miãön âáút næåïc. II.Chæïc nàng vaì nhiãûm vuû cuía Cäng ty Kim Khê Miãön Trung 1. Chæïc nàng cuía cäng ty
Täø chæïc kinh doanh caïc màût haìng kim khê, phãú liãûu kim khê, váût liãûu xáy dæûng,
váût tæ täøng håüp, nháûp kháøu phäi theïp.
Täø chæïc gia cäng chãú biãún caïc loaûi theïp tæì nháûp kháøu phäi theïp, tæìng bæåïc âæa
saín pháøm tiãúp cáûn thë træåìng trong næåïc.
Täø chæïc kinh doanh dëch vuû nhaì haìng, khaïch saûn.
2. Nhiãûm vuû
Nháûn vaì sæí duûng coï hiãûu quaí nguäön väún do nhaì næåïc cáúp.

Täø chæïc kinh doanh caïc màût haìng theo chæïc nàng cuía cäng ty vaì kinh doanh coï
låüi, âaím baío âåìi säúng cuía caïn bäü cäng nhán viãn trong cäng ty.
Xáy dæûng kãú hoaûch saín xuáút kinh doanh, thæûc hiãûn kãú hoaûch âiãöu âäüng haìng
hoaï cho caïc âån vë træûc thuäüc.
Thæûc hiãûn täút caïc chênh saïch, caïc quy âënh, täø chæïc quaín lyï caïn bäü, sæí duûng lao
âäüng vaì baío vãû taìi saín, an ninh tráût tæû chênh trë näüi bäü, baío vãû mäi træåìng.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phần I: Những vấn đề chung về công ty Kim khí Miền trung. Phần II: Nội dung báo cáo công tác hạch toán kế toán phải thu khách hàng - phải trả người bán
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement