Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By forget_me_not_nhuquynh
#757173 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần hỗ trọ phát triển công nghệ Detech
KILOBOOKS.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp
LuËn v¨n tèt nghiÖp
LuËn v¨n tèt nghiÖp
LuËn v¨n tèt nghiÖp


Tr−êng §¹i häc Th−¬ng M¹i
Tr−êng §¹i häc Th−¬ng M¹i
Tr−êng §¹i häc Th−¬ng M¹i
Tr−êng §¹i häc Th−¬ng M¹i

NguyÔn ThÞ Thanh V©n
NguyÔn ThÞ Thanh V©n
NguyÔn ThÞ Thanh V©n
NguyÔn ThÞ Thanh V©n


----
2
----


K38
K38
K38
K38----A3
A3
A3
A3

2. §èi t−îng, ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi
§èi t−îng nghiªn cøu: ®Ò tµi nghiªn cøu toµn bé c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn c«ng
t¸c tuyÓn dông nh©n sù.
Ph¹m vi nghiªn cøu: §Ò tµi nghiªn cøu vÒ c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n sù t¹i c«ng ty
cæ phÇn hç trî ph¸t triÓn c«ng nghÖ Detech trong kho¶ng thêi gian tõ n¨m 2003 ®Õn n¨m 2005.
3. Môc tiªu nghiªn cøu cña ®Ò tµi
Qua luËn v¨n nµy bªn c¹nh viÖc cñng cè nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong tr−êng em
muèn øng dông lý thuyÕt vµo thùc tÕ th«ng qua t×nh h×nh tuyÓn dông nh©n sù cña c«ng ty c«ng ty cæ phÇn hç trî ph¸t triÓn c«ng nghÖ Detech n¬i em thùc tËp. Tõ ®ã em mong muèn ®ãng gãp mét sè kiÕn thøc cña m×nh vµo viÖc n©ng cao chÊt l−îng c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n sù t¹i c«ng ty.
4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu cña ®Ò tµi
§Ò tµi ®−îc hoµn thiÖn b»ng viÖc sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: ph−¬ng
ph¸p duy vËt biÖn chøng, ph−¬ng ph¸p nghªn cøu thùc tÕ, ph−¬ng ph¸p thèng kª, ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ vËn dông lý luËn qu¶n trÞ doanh nghiÖp .
5. KÕt cÊu cña ®Ò tµi
§Ò tµi ®−îc kÕt cÊu gåm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ tuyÓn dông nh©n sù trong doanh nghiÖp.
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n sù t¹i c«ng ty cæ phÇn hç trî ph¸t
triÓn c«ng nghÖ Detech.
Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l−îng c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n
sù t¹i c«ng ty cæ phÇn hç trî ph¸t triÓn c«ng nghÖ Detech.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương I: Những vấn đề cơ bản về tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp. Chuowng II: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phấn phát triển công n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement