Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By incute_babyxinhyeu
#757062 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Cải cách thủ tục hải quan trong điều kiện hội nhập kinh tế của việt Nam hiện nay
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Kho¸ luËn tèt nghiÖp –
––
– NguyÔn Thuú Linh
NguyÔn Thuú Linh
NguyÔn Thuú Linh
NguyÔn Thuú Linh

1
Môc lôc
Lêi më ®Çu 1 Ch−¬ng 1 ------------------------------------------------------------------------ 5

Kh¸i qu¸t vÒ H¶i quan vµ yªu cÇu c¶i C¸ch thñ tôc H¶i quan trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ ----------------------------------------------------- 5

I

Kh¸i niÖm vÒ H¶i quan vµ thñ tôc H¶i quan........................................ 5

1

Kh¸i qu¸t chung vÒ H¶i quan. ........................................................5

2

Thñ tôc H¶i quan ............................................................................9

II

Sù cÇn thiÕt c¶i c¸ch thñ tôc H¶i quan............................................. 18

1

Yªu cÇu néi t¹i cña nÒn kinh tÕ ....................................................18

2

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ yªu cÇu ph¶i thùc hiÖn c¶i c¸ch thñ
tôc H¶i quan ..............................................................................................21

III

Môc tiªu, yªu cÇu cña c¶i c¸ch thñ tôc H¶i quan ............................ 28

1

Môc tiªu cña c¶i c¸ch thñ tôc H¶i quan ......................................28

2

Yªu cÇu c¶i c¸ch thñ tôc H¶i quan ...............................................29

IV

Kinh nghiÖm cña c¸c n−íc vÒ c¶i c¸ch thñ tôc H¶i quan................ 29

1

Thùc hiÖn c¸c cam kÕt quèc tÕ liªn quan ®Õn th−¬ng m¹i quèc
tÕ vµ qui chÕ H¶i quan...............................................................................29

2

C¶i tiÕn c¬ cÊu tæ chøc ngµnh H¶i quan phôc vô hiÖn ®¹i hãa
vµ tinh gi¶n tæ chøc...................................................................................33

3

C¶i c¸ch vµ hiÖn ®¹i hãa b¾t nguån tõ c¬ chÕ ®iÒu hµnh vµ hÖ
thèng bé m¸y ............................................................................................34

4

Rót ra nh÷ng vÊn ®Ò ®¸ng l−u ý qua kinh nghiÖm cña mét sè
n−íc trong qu¸ tr×nh c¶i c¸ch thñ tôc H¶i quan .......................................35

Ch−¬ng 2 ----------------------------------------------------------------------- 36

Thùc tr¹ng c¶i c¸ch thñ tôc H¶i quan ViÖt Nam trong thêi gian qua--- 36

I

Thùc tr¹ng c¶i c¸ch thñ tôc h¶i quan ViÖt nam............................... 36

1

Nh÷ng c¶i c¸ch vÒ v¨n b¶n ph¸p luËt thñ tôc H¶i quan ...............36

2

C¶i c¸ch thñ tôc cÊp phÐp cho ho¹t ®éng XNK............................38

3

C¶i c¸ch vÒ c¬ chÕ ®iÒu hµnh xuÊt nhËp khÈu..............................40

4

C¶i tiÕn qui tr×nh thñ tôc H¶i quan ...............................................43

5

Hå s¬ H¶i quan .............................................................................51

6

Nh÷ng c¶i c¸ch quan träng trong kh©u tÝnh thuÕ, thu thuÕ xuÊt
nhËp khÈu vµ c¸c nguån thu kh¸c trong qui tr×nh thñ tôc H¶i quan trªn trªn tinh thÇn héi nhËp kinh tÕ..................................................................54

7

Nh÷ng c¶i c¸ch trong kh©u kiÓm hãa trong qui tr×nh thñ tôc
H¶i quan ....................................................................................................61

8

Th«ng quan ...................................................................................65

9

KiÓm tra sau th«ng quan...............................................................66

II

Mét sè thµnh tùu c¶i c¸ch thñ tôc H¶i quan ViÖt Nam trong ®iÒu
kiÖn héi nhËp quèc tÕ............................................................................. 68

1

§¸nh gi¸ chung.............................................................................68

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Cải cách thủ tục hải quan đóng vai trò quan trong trong nỗ lực chung của chính phủ Việt Nam nâng cao hiệu lực quản lý điều hành của bộ máy nhà nước, huy động to
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement