Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#757060 Tải miễn phí

MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 3
1. Lý luận chung về tiền lương 3
1.1. Khái niệm và bản chất của tiền lương 3
1.2. Chức năng của tiền lương 4
1.3. Các nguyên tắc cơ bản của tồ chức tiền lương 6
/ẵ4ẵ Ỷ nghĩa của tiền lương trong sản xuất kinh doanh 8
2. Quy chế trả lưong trong doanh nghiệp 9
2.1. Khái niệm 9
2.2. Căn cứ xây dựng quy chế trả lương 9
2.3. Nội dung cơ bản của quy chế trả lương 9
2.3.1. Quy định các nguyên tắc chung 9
2.3.2. Nguồn hình thành và sử dụng quỹ tiền lương 10
2.3.3. Quy định hình thức và cách thức trả lương 10
2.3.4. Tổ chức thực hiện 11
2.4. Trình tự xây dựng quy chế trả lương 12
2.4.1. Nghiên cứu các quy định của Nhà nước về tiền lương, xem xét mức lương toi thiểull
2.4.2. Đỉầt tra mức lương thịnh hành 12
2.4.3. Đánh giá kết quả thực hiện công việc 12
2.4.4. Xác định các ngạch lương 14
2.4.5. Xác định mức lương cho từng ngạch 14
2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng và thực hiện quy chế trả lương 14
2.5.1. Các yếu tố khách quan 14
2.5.2. Các nhân tố chủ quan 16
2.6. Sự cần thiết phải hoàn thiện quy chế trả lương trong doanh nghiệp 17
2.6.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện quy chế trả lương trong doanh nghiệp 17
2.6.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty cổ phần, đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 18
PHẦN II PHÂN TÍCH QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 20
ĐẦU Tư, THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DựNG GIAO THÔNG 1 20
1. Các đặc điểm Ctf bản của Công ty cỗ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao
thông 1 có ảnh hưởng đến quy chế trả lư<mg 20
/ẵlẵ Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần đầu tư, thương mại và
xây dựng giao thông 1 20
1.2. Đặc điểm ngành nghề, quy trình công nghệ 21
1.2.1. Ngành nghề kinh doanh 21
1.2.2. Mục tiêu hoạt động của Công ty 22
1.2.3. Phạm vi kinh doanh và hoạt động 23
1.2.4. Các sản phẩm dịch vụ chủ yếu 23
1.3. Đặc điểm cơ cẩu tổ chức cửa Công ty 25
1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật 26
/ẵ5ẵ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần, đầu tư, thương mại
và xây dựng giao thông 1 27
1.6. Đặc điểm về lao động 28
2. Đánh giá thực trạng quy chế trả lưong tại Công ty cổ phần, đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 32
2.1. Càn cứ xây dựng quy chế trả lương, nguyên tắc trả lương 32
2.1.1. Căn cứ xây dựng quy chế trả lương 32
2.1.2. Nguyên tắc trả lương 32
2ẽ2ẽ Nguồn hình thành và sử dụng quỹ tiền lương của Công ty 33
2.3. Các yếu tố cơ bản tính tiền lương 38
2.3.1. Tiền lương tối thiểu 38
2.3.2. Hệ sổ lương 38
2.3.3 Sổ ngày ỉàm việc thực tế 40
2.3.4. Mức độ hoàn thành công việc của người lao động 43
2.4. Cách thức phân phối quỹ tiền lương 45
2.4.1. Hình thức phân phổi 45
2.4.2. Cách thức phân phổi 46
2.5. Tổ chức thực hiện 62
2ẽố Đánh giá chung về quy chế frả lương tại Công ty. 65
2.6.1. Những kết quả đạt được 65
2.6.2. Những hạn chế còn tồn tại 66
PHÀN III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUY CHỂ TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỐ PHÀN ĐẦU TƯ, THƯƠNG
MẠI VÀ XÂY DựNG GIAO THÔNG 1 68
lẽ Phương hướng phát triển của Công ty cẩ phần đầu tư, thmrng mại và xây dựng
giao thông 1 trong thòi gian tới 68
2. Một sổ giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần, đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 71
2.1. Hoàn thiện công tác dự toán, sử dụng và quản lý quỹ tiền lương 71
2.2. Hoàn thiên công tác đánh giá thưc hiên công viêc. 74
• o o • • o •
2.3. Hoàn thiện cách thức trả lương cho người lao động 78
2.4. Hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện 79
2.5. Hoàn thiện các yếu tổ khác ảnh hưởng đến xây dựng và thực hiện quy chế trả lương. 82
KẾT LUẬN 84
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85
PHỤ LỤC


Link download cho anh em ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement