Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By duong_thanhvu90
#756804 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử qua mạng thông tin di dộng Mobile Banking
KILOBOOKS.COM
MUÏC LUÏC

PHAÙT TRIEÅN DÒCH VUÏ NGAÂN HAØNG ÑIEÄN TÖÛ
QUA MAÏNG THOÂNG TIN DI ÑOÄNG
(MOBILE BANKING)

Chöông 1:
Toång quan veà dòch vuï ngaân haøng ñieän töû1
1.1. Ngaân
haøng
ñieän
töû
1
1.2. Caùc hình thaùi phaùt trieån dòch vuï
ngaân
haøng
ñieän
töû 2
1.3. Söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa ngaân haøng ñieän töû.3

1.3.1. Söï
phaùt
trieån
haï
taàng
thanh
toùan
3
1.3.2. Söï phaùt trieån cuûa dòch
vuï
NHÑT
taïi
Vieät
Nam
4

1.3.2.1. Toång quan veà söï phaùt trieån NHDT taïi Vieät Nam


4
1.3.2.2. Caùc dòch vuï NHDT ñang öùng duïng ôû ngaân haøng Vieät Nam

5
* Home Banking
6
*
Phone
Banking 6
*
Mobile
Banking 7
* Call center

7
*
Kiosk
Banking 8

1.4. Giôùi thieäu chung veà Telemoney-thanh toùan ñieän töû qua maïng di ñoäng
8
1.4.1. Khaùi nieäm chung veà
Telemoney

8
1.4.2. Taàm hoaït ñoäng cuûa Telemoney

9
1.4.3. Thò tröôøng tieàm naêng
cuûa
Telemoney
9
1.4.4. Choáng gian laän, baûo maät vaø chi phí hieäu quûa cuûa Telemoney

10
1.4.5. Caûi Thieän dòch vuï khaùch
haøng
nhôø
Telemoney
10

1.5. Thöïc traïng thanh toaùn qua maïng di ñoäng cuûa caùc NH treân theá giôùi döïa treân neàn taûng Telemoney:
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Như con tàu bước ra biển lớn, chúng ta bước vào một sân chơi lớn hơn, hứa hẹn nhiều cơ hội nhưng cũng phải đối đầu nhiều rủi ro, thách thức.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement