Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By go_kien
#756801 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam đến năm 2015
KILOBOOKS.COM
Trang 2/85
MUÏC LUÏC
Trang
Trang phuï bìa Lôøi cam ñoan Muïc luïc Danh muïc caùc kyù hieäu, caùc chöõ vieát taét LÔØI MÔÛ ÑAÀU


CHÖÔNG 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN LYÙ LUAÄN VEÀ NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA
DOANH NGHIEÄP NGAÂN HAØNG
1.1 KHAÙI NIEÄM VEÀ NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA DOANH NGHIEÄP.................. 01
1.1.1 Khaùi nieäm veà naêng löïc caïnh tranh...................................................................... 01 1.1.2 Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp .....................01
1.2 CAÙC YEÁU TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA NGAÂN
HAØNG THÖÔNG MAÏI(NHTM) .................................................................................... 02
1.2.1 Caùc yeáu toá noäi taïi .................................................................................................03 1.2.1.1 Nguoàn nhaân löïc ...............................................................................................03 1.2.1.2 Naêng löïc quaûn lyù vaø cô caáu toå chöùc ................................................................03 1.2.1.3 Tieàm löïc taøi chính ........................................................................................... 04 1.2.1.4 Heä thoáng keânh phaân phoái vaø möùc ñoä ña daïng hoùa caùc dòch vuï ngaân haøng .... 04 1.2.1.5 Coâng ngheä .......................................................................................................05 1.2.2 Caùc yeáu toá thuoäc veà moâi tröôøng beân ngoaøi ...................................................... 05 1.2.2.1 Moâi tröôøng vó moâ............................................................................................. 05 1.2.2.2 Moâi tröôøng vi moâ............................................................................................. 06
1.3 SÖÏ CAÀN THIEÁT NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA CAÙC NHTM
VIEÄT NAM TRONG QUAÙ TRÌNH HOÄI NHAÄP KINH TEÁ QUOÁC TEÁ .................... 08
1.3.1 Loä trình môû cöûa cuûa heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam ñeå gia nhaäp WTO ....... 08 1.31.1 Caùc cam keát veà môû cöûa thò tröôøng dòch vuï ngaân haøng trong Bieåu cam keát dòch
vuï.................................................................................................................... 08
1.3.1.2 Caùc cam keát ña phöông trong Baùo caùo cuûa Ban coâng taùc ..............................10
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Ngành ngân hàng Việt Nam cũng không nằm ngoài bức tranh toàn cảnh đó. Các ngân hàng thương mại Việt Nam đang nỗ lực hết sức để tồn tại và phát triển trong bối c
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement