Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By MacDonell
#756792 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện hạch toán tieu thụ thành phảm và xác định kết quá kinh doanh
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n

Bïi ThÞ Hång Thóy

2
PhÇn 1:
Lý luËn chung vÒ thµnh phÈm, tiªu thô
thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh
trong c¸c doanh nghiÖp
1.1. Lý luËn chung vÒ tiªu thô thµnh phÈm 1.1.1.
Kh¸i niÖm tiªu thô thµnh phÈm vµ tÇm quan träng cña ho¹t ®éng tiªu thô
thµnh phÈm trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng
1.1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm
a. Kh¸i niÖm vÒ thµnh phÈm :
Nãi ®Õn s¶n phÈm lµ nãi ®Õn kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt g¾n liÒn víi quy
tr×nh c«ng nghÖ nhÊt ®Þnh. Trong ph¹m vi mét doanh nghiÖp quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n
xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau th× c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt ra còng kh¸c nhau, ®Æc
biÖt lµ vÒ chÊt l−îng. Trong doanh nghiÖp c«ng nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm hµng ho¸
bao gåm thµnh phÈm, b¸n thµnh phÈm vµ lao vô cã tÝnh chÊt c«ng nghiÖp trong ®ã cã
thµnh phÈm lµ chñ yÕu, chiÕm tØ träng lín.
Thµnh phÈm lµ nh÷ng s¶n phÈm ®· ®−îc gia c«ng chÕ biÕn xong ë b−íc c«ng
nghÖ cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ nã ®· ®−îc kiÓm nghiÖm ®ñ tiªu chuÈn kü
thuËt còng nh− chÊt l−îng quy ®Þnh. Do vËy thµnh phÈm chØ ®−îc gäi lµ thµnh phÈm
khi nã cã ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè sau:
- §· ®−îc chÕ biÕn xong ë b−íc c«ng nghÖ cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt;
- §· ®−îc kiÓm tra ®óng kü thuËt vµ x¸c ®Þnh phï hîp víi tiªu chuÈn quy ®Þnh;
- §¶m b¶o ®óng môc ®Ých sö dông.
Gi÷a s¶n phÈm vµ thµnh phÈm cã giíi h¹n kh¸c nhau, s¶n phÈm cã ph¹m vi
réng h¬n thµnh phÈm. V× s¶n phÈm lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cßn thµnh phÈm
lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt g¾n liÒn víi quy tr×nh c«ng nghÖ nhÊt ®Þnh trong
ph¹m vi toµn doanh nghiÖp, cho nªn s¶n phÈm bao gåm c¶ thµnh phÈm vµ b¸n thµnh
phÈm.
Trong ph¹m vi mét doanh nghiÖp th× b¸n thµnh phÈm cßn ph¶i tiÕp tôc chÕ t¹o
®Õn hoµn chØnh, nh−ng trong toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n, b¸n thµnh phÈm cña doanh
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phần I: Lý luận chung về thành phẩm, tieu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh của doang nghiệp. Phần II: Một số kiến nghị về công tác kế toán thành ph
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement