Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ke_da_tinh_050
#756596 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu tình hình tài chính doanh nghiệp và một số giải pháp nhằm nâng cao doanh thu lợi nhuận tại Công ty thương mại và sản xuất vật tư thiết bị GTVT
KILOBOOKS.COM
Tr−êng §¹i häc Qu¶n lý & Kinh doanh Hµ Néi

B¸o c¸o thùc tËp Bïi ThÞ Thu Thuû: Msv: 01D1562


1

PhÇn thø nhÊt
: lêi më ®Çu
§Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh cµng trë nªn gay g¾t ngµy nay ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, ®æi míi vµ thÝch øng víi nhu cÇu ph¸t sinh trªn thÞ tr−êng. Khi c¸c doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh
®Ó t×m chç ®øng trªn thÞ tr−êng th× th«ng tin vÒ tµi chÝnh kÕ to¸n ®Æc biÖt lµ doanh thu tiªu thô hµng ho¸ cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tõ viÖc xem xÐt th«ng tin vÒ tµi chÝnh kÕ to¸n ®Õn x¸c ®Þnh doanh thu tiªu thô, c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp cã thÓ t×m
ra c¸c yÕu tè bÊt hîp lý trong viÖc sö dông tµi s¶n, vèn, vËt t− do ®ã cã thÓ ®−a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n nh»m tiÕt kiÖm phi phÝ, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt
kinh doanh trong t−¬ng lai V× vËy h¬n bao giê hÕt hä ph¶i n¾m b¾t th«ng tin mét c¸ch chÝnh x¸c tõ kh©u s¶n xuÊt ®Õn kh©u cuèi cïng lµ x¸c ®Þnh doanh thu tiªu thô s¶n phÈm ®Ó tÝnh lîi nhuËn thu ®−îc cña doanh nghiÖp.
Do mçi doanh nghiÖp cã ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh, quy tr×nh c«ng nghÖ, tr×nh ®é qu¶n lý kh¸c nhau nªn doanh thu tiªu thô s¶n phÈm dÉn tíi lîi nhuËn
thu ®−îc cña mçi doanh nghiÖp còng kh¸c nhau.®¸nh gi¸ t×nh h×nh thÞ tr−êng s¶n phÈm ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c kÞp thêi sÏ gióp c«ng t¸c qu¶n lý, kiÓm tra tÝnh hîp
ph¸p, hîp lý cña viÖc tiªu thô thµnh phÈm trong qu¸ tr×nh kinh doanh, cung cÊp th«ng tin cho qu¶n lý, tõ ®ã phÊn ®Êu, n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm, tiªu thô thµnh phÈm ngµy cµng nhiÒu ®¶m b¶o tèi ®a hãa lîi nhuËn. NhËn thøc ®−îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô thµnh
phÈm hay x¸c ®Þnh doanh thu tiªu thô hµng ho¸, vËn dông lý luËn ®· häc vµ nghiªn cøu t¹i tr−êng kÕt hîp víi thùc tÕ thu nhËn ®−îc trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty th−¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t− thiÕt bÞ GTVT em ®· chän ®Ò tµi: “
nghiªn cøu t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao
doanh thu lîi nhuËn t¹i c«ng ty th−¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t− thiÕt bÞ GTVT

cho chuyªn ®Ò cña m×nh.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Do mỗi DN có đặc điểm sản xuất kinh doanh, quy trình công nghệ, trình độ quản lý khác nhau nên doanh thu tiêu thụ sản phẩm dẫn tới lợi nhuận thu được của mỗi DN
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement