Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kid_kecaptraitim_86
#756595 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thụy Khuê
KILOBOOKS.COM
Tr−êng: Cao §¼ng Kinh TÕ KÜ ThuËt C«ng NghiÖp I Líp: KÕ to¸n11c
SVTH: V−¬ng ThÞ H¹nh GVHD: §oµn TrÇn Nguyªn

PhÇn thø nhÊt
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm

I. KH¸I NIÖM Vµ PH¢N LO¹I CHI PHÝ
1.Kh¸i niÖm vÒ chi phÝ s¶n xuÊt
S¶n xuÊt vËt chÊt th«ng qua ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña con ng−êi lµ mét
yÕu tè tÊt yÕu ®Ó duy tr× sù sèng vµ sù ph¸t triÓn cña x· héi loµi ng−êi. Ho¹t
®éng s¶n xuÊt lu«n g¾n liÒn víi sù vËn ®éng vµ tiªu hao c¸c yÕu tè cña t¹o
nªn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Do vËy, ®Ó cã ®−îc gi¸ trÞ s¶n phÈm s¶n xuÊt kh«ng
thÓ kh«ng tiªu hao nh÷ng l−îng gi¸ trÞ kh¸c. §ã chÝnh lµ chi phÝ s¶n xuÊt.
Chi phÝ s¶n xuÊt lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé haophÝ vÒ lao ®éng
sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh mµ Doanh NghiÖp ph¶i chi ra trong mét chu kú kinh doanh
§Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp s¶n
xuÊt th−êng xuyªn bá ra c¸c kho¶n chi phÝ vÒ c¸c lo¹i ®èi t−îng lao ®éng
nh− nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu, t− liÖu lao ®éng nh− nhµ x−ëng, m¸y mãc
thiÕt bÞ vµ nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c, søc lao ®éng cña con ng−êi,c¸c dÞch
vô mua ngoµi vµ c¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Nh÷ng chi phÝ ®ã kh«ng ngoµi
c¸c hao phÝ vÒ vËt chÊt nh− tiªu hao vÒ nguyªn liÖu vËt liÖu nhiªn liÖu, n¨ng
l−îng, m¸y mãc thiÕt bÞ.v.v... gäi chung lµ lao ®éng vËt ho¸ vµ hao phÝ vÒ
tiÒn l−¬ng, tiÒn th−ëng, tiÒn trÝch quü b¶o hiÓm x· héi.v.v.... gäi chung lµ
lao ®éng sèng. §ã chÝnh lµ c¸c yÕu tè chi phÝ c¬ b¶n cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ
s¶n phÈm míi s¸ng t¹o. Trong ®iÒu kiÖn tån t¹i nÒn s¶n xuÊt hµng hãa, mäi
chi phÝ ra cuèi cïng ®Òu ®−îc biÓu hiÖn d−íi h×nh thøc tiÒn tÖ.
§é lín cña mét chi phÝ s¶n xuÊt lµ mét ®¹i l−îng x¸c ®Þnh phô thuéc
vµo hai nh©n tè :
-Khèi l−îng lao ®éng vµ t− liÖu s¶n xuÊt ®· tiªu hao
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Giá thành sản phẩm cao hay thấp, tăng hay giảm đồng nghĩa với việc tiết kiệm hay lãng phí lao động xã hội để sản xuất ra sản phẩm. Nói cách khác giá thành sản p
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement