Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By member12a9_2008
#756594 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp để tăng lợi nhuận của Công ty vật tư thiết bị GTVT
KILOBOOKS.COM
Tr−êng §¹i häc Qu¶n lý & Kinh doanh Hµ Néi

B¸o c¸o thùc tËp Bïi ThÞ Thu Thuû: Msv: 01D1562


1

PhÇn thø nhÊt
: lêi më ®Çu

§Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh cµng trë nªn gay g¾t ngµy
nay ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, ®æi míi vµ thÝch
øng víi nhu cÇu ph¸t sinh trªn thÞ tr−êng. Khi c¸c doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh
®Ó t×m chç ®øng trªn thÞ tr−êng th× th«ng tin vÒ tµi chÝnh kÕ to¸n ®Æc biÖt lµ
doanh thu tiªu thô hµng ho¸ cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong qu¸ tr×nh ho¹t
®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tõ viÖc xem xÐt th«ng tin vÒ tµi chÝnh kÕ
to¸n ®Õn x¸c ®Þnh doanh thu thÞ tiªu thô, c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp cã thÓ
t×m ra c¸c yÕu tè bÊt hîp lý trong viÖc sö dông tµi s¶n, vèn, vËt t− do ®ã cã thÓ
®−a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n nh»m tiÕt kiÖm phi phÝ, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n
xuÊt kinh doanh trong t−¬ng lai. V× vËy h¬n bao giê hÕt hä ph¶i n¾m b¾t th«ng
tin mét c¸ch chÝnh x¸c tõ kh©u s¶n xuÊt ®Õn kh©u cuèi cung lµ x¸c ®Þnh doanh
thu tiªu thô s¶n phÈm ®Ó tÝnh lîi nhuËn thu ®−îc cña doanh nghiÖp.
Do mçi doanh nghiÖp cã ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh, quy tr×nh c«ng nghÖ,
tr×nh ®é qu¶n lý kh¸c nhau nªn doanh thu tiªu thô s¶n phÈm dÉn tíi lîi nhuËn
thu ®−îc cña mçi doanh nghiÖp còng kh¸c nhau.®¸nh gi¸ t×nh h×nh thÞ tr−êng
s¶n phÈm ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c kÞp thêi sÏ gióp c«ng t¸c qu¶n lý, kiÓm tra tÝnh hîp
ph¸p, hîp lý cña viÖc tiªu thô thµnh phÈm trong qu¸ tr×nh kinh doanh, cung cÊp
th«ng tin cho qu¶n lý, tõ ®ã phÊn ®Êu, n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm, tiªu thô
thµnh phÈm ngµy cµng nhiÒu ®¶m b¶o tèi ®a hãa lîi nhuËn.
NhËn thøc ®−îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô thµnh
phÈm hay x¸c ®Þnh doanh thu tiªu thô hµng ho¸, vËn dông lý luËn ®· häc vµ
nghiªn cøu t¹i tr−êng kÕt hîp víi thùc tÕ thu nhËn ®−îc trong thêi gian thùc tËp
t¹i c«ng ty th−¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t− thiÕt bÞ GTVT em ®· chä ®Ò tµi: “mét
sè gi¶i ph¸p ®Ó t¨ng lîi nhuËn cña c«ng ty vËt t− thiÕt bÞ GTVT” cho chuyªn ®Ò
cña m×nh.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Do mỗi DN có đặc điểm sản xuất kinh doanh, quy trình công nghệ, trình độ quản lý khác nhau nên doanh thu tiêu thụ sản phẩm dẫn tới lợi nhuận thu được của mỗi DN
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement