Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoatuyet_babydautay93
#756593 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Cổ phần hóa tại Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Bắc Giang
KILOBOOKS.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa Qu¶n Lý vµ Kinh Doanh
Lª Thanh Tó


Ch−¬ng I
Nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ cæ phÇn ho¸
I. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cæ phÇn ho¸
1. Kh¸i niÖm cæ phÇn ho¸

HiÖn nay chóng ta ®ang trong giai ®o¹n ®Èy nhanh viÖc s¾p xÕp l¹i doanh
nghiÖp Nhµ n−íc (DNNN), trong ®ã cæ phÇn ho¸ DNNN lµ chñ tr−¬ng cña §¶ng vµ
Nhµ n−íc ta nh»m ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc së h÷u trong DNNN, n©ng cao hiÖu qu¶
cña lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy. Vµ Nhµ n−íc ®· ban hµnh mét sè QuyÕt ®Þnh: §ã
lµ chØ thÞ sè 84/TTg ngµy 3/4/1993 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ xóc tiÕn thùc hiÖn
thÝ ®iÓm cæ phÇn ho¸ DNNN vµ c¸c gi¶i ph¸p ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc së h÷u ®èi víi
doanh nghiÖp Nhµ n−íc: NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy 7/5/1996 cña ChÝnh phñ vÒ
chuyÓn mét sè doanh nghiÖp Nhµ n−íc thµnh c«ng ty cæ phÇn. Th«ng t− sè
50/TCDN ngµy 30/8/1996 cña Bé Tµi ChÝnh h−íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh
28/N§-CP cña ChÝnh phñ theo c¸c v¨n b¶n trªn, vµ míi ®©y nhÊt lµ th«ng t−
126/TCDN h−íng dÉn thùc hiÖn NghÞ §Þnh sè 187/2004/N§-CP ngµy 16-11-2004
vÒ viÖc cæ phÇn ho¸ mét sè doanh nghiÖp Nhµ n−íc. Thùc chÊt: “Cæ phÇn ho¸
doanh nghiÖp Nhµ n−íc chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn lµ mét biÖn ph¸p chuyÓn
doanh nghiÖp tõ së h÷u Nhµ n−íc sang h×nh thøc së h÷u nhiÒu thµnh phÇn, trong
®ã tån t¹i mét phÇn së h÷u Nhµ n−íc(hay cßn gäi lµ cæ phÇn ho¸ DNNN) ”.
1

VËy viÖc chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u tõ DNNN sang c«ng ty cæ phÇn chÝnh lµ
chuyÓn doanh nghiÖp tõ chç ho¹t ®éng theo luËt DNNN sang ho¹t ®éng theo c¸c
quy ®Þnh cña C«ng ty cæ phÇn trong LuËt doanh nghiÖp. DÉn ®Õn c¸c lÜnh vùc s¶n
xuÊt kinh doanh còng cã chuyÓn biÕn tõ Nhµ n−íc ®éc quyÒn sang nguyªn t¾c thÞ
tr−êng (cung cÇu, c¹nh tranh...).
2. Môc tiªu cæ phÇn ho¸
Nh− trªn ®· nãi, cæ phÇn ho¸ chÝnh lµ viÖc chuyÓn ®æi h×nh thøc ho¹t ®éng tõ
DNNN sang c«ng ty cæ phÇn, ho¹t ®éng theo LuËt doanh nghiÖp. Cã nghÜa lµ toµn
bé c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, tõ b¶n chÊt ph¸p lý,

1
T¹p ChÝ LuËt häc sè 4-2001 – Bµn vÒ kh¸i niÖm “ cæ phÇn ho¸ DNNN” – NguyÔn ThÞ V©n Anh, Trang 3
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Ngày nay, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nền KTTT, xu hướng cổ phần hóa các DNNN đang diễn ra nhanh chóng và dường như các DN cổ phần này làm ăn ngày càng có
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement