Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By He0_Style
#756587 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Chi nhanh HÀ Nội
KILOBOOKS.COM

2

Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, néi dung chÝnh cña luËn v¨n ®−îc chia
lµm ba phÇn:
PhÇn I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n
hµng
PhÇn II: Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng
t¹i Chi nh¸nh Hµ Néi.
PhÇn III: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng vµ ph−¬ng ph¸p hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng
t¹i Chi nh¸nh Hµ Néi
Hoµn thµnh bµi luËn v¨n nµy, tr−íc hÕt em xin bÇy tá lßng biÕt ¬n ch©n thµnh
tíi c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n cña Chi nh¸nh Hµ Néi ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì
em trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Chi nh¸nh. §Æc biÖt em xin bÇy tá lßng biÕt ¬n
ch©n thµnh tíi thÇy gi¸o PGS.TS Lª ThÕ T−êng, ng−êi ®· tËn t×nh h−íng dÉn gióp
®ì em trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp vµ nghiªn cøu ®Ò tµi nµy.
Tuy nhiªn, do cßn h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é vµ thêi gian kh«ng nhiÒu nªn bµi viÕt
ch¾c sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. V× vËy em rÊt mong ®−îc sù
gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó ®Ò tµi ®−îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trong công tác quản lý không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh các DN thương mại phải hạch toán, phải tính toán chính xác, kịp thời tình hình biến động về vật
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement