Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Doogan
#756577 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chiến lược giá khách sạn Nikko Hà Nội - thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM

1

Ch−¬ng I: C¬ së lý thuyÕt

1.1. Kh¸i niÖm kh¸ch s¹n vµ b¶n chÊt ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n

1.1.1. Kh¸i niÖm kh¸ch s¹n
Kh¸ch s¹n lµ c¬ së kinh doanh dÞch vô phôc vô kh¸ch l−u tró ®¸p øng yªu
cÇu vÒ c¸c mÆt ¨n, uèng, ngñ, gi¶i trÝ vµ c¸c dÞch vô cÇn thiÕt kh¸c
1.1.2. B¶n chÊt cña kinh doanh kh¸ch s¹n
• Kinh doanh vÒ dÞch vô l−u tró vµ c¸c dÞch vô bæ sung kÌm theo( giÆt
lµ, c¾t uèn tãc, tr«ng trÎ…). Ho¹t ®éng nµy mang tÝnh phi vËt chÊt –
cung cÊp trùc tiÕp cho ng−êi tiªu dïng lµ kh¸ch.
• Kinh doanh ¨n uèng vµ c©c dÞch vô bæ sung kÌm theo. Ho¹t ®éng nµy
nh»m s¶n xuÊt, b¸n vµ phôc vô hµng ho¸ cã dÞch vô cho viÖc ¨n uèng
vµ gi¶i trÝ cña kh¸ch.

1.2.C¸c lo¹i gi¸ phßng

1.2.1. Gi¸ c«ng bè( Rack Rate):
Lµ lo¹i gi¸ phßng cña kh¸ch s¹n ®−îc ®Ò trªn b¶ng gi¸ phßng tÝnh cho 1 ®ªm
l−u tró cña mét lo¹i phßng cô thÓ. Gi¸ nµy kh«ng bao gåm ¨n uèng hay
ch−¬ng tr×nh gi¶m gÝa nµo. Lo¹i gi¸ nµy lµ cao nhÊt trong kh¸ch s¹n vµ
th−êng ®−îc ¸p dông cho kh¸ch Walk-in.
1.2.2. Gi¸ cho ®oµn( Group and tour rates):
Lµ gi¸ ®−îc gi¶m phÇn tr¨m nµo ®ã so víi møc gi¸ phßng c«ng bè ¸p dông
cho kh¸ch ®Æt víi sè l−îng phßng lín (c«ng ty du lÞch, c«ng ty ®Æt cho héi
nghÞ héi th¶o)
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Khách sạn là cơ sở kinh doanh dịch vụ khách lưu trú đáp ứng yêu cầu về các mặt ăn, uống, ngủ, giải trí và các dịch vụ cần thiết khác
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement