Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By pepi_lovenhoxcool
#756569 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số chính sách và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam và Trung Quốc
________________________________________________________________________________________
Trang 2
ph¸p chñ yÕu nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam
vµ Trung Quèc” lµm luËn v¨n tèt nghiÖp.
Ph­ong ph¸p nghiªn cøu mµ em sö dông trong qu¸ tr×nh x©y dùng luËn
v¨n lµ: kÕt hîp nh÷ng kiÕn thøc ®· tÝch lòy trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹i tr­êng
víi nh÷ng quan s¸t ®· thu thËp trong thùc tÕ, kÕt hîp tæng hîp s¸ch b¸o víi
viÖc ®i s©u ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ nh»m t¹o ra mét h­íng ®i hîp lý vµ
thèng nhÊt ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®Æt ra trong ®Ò tµi nµy. Néi dung cña
®Ò tµi nµy kÕt cÊu bao gåm phÇn më ®Çu, phÇn kÕt luËn vµ ba ch­¬ng nh­
sau:
Ch­¬ng I: Tæng quan vÒ vÊn ®Ò xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam vµ
Trung Quèc.
Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam vµ Trung
Quèc.
Ch­¬ng III: gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt nhËp
khÈu gi÷a ViÖt Nam vµ Trung Quèc.
Do vèn kiÕn thøc cã h¹n, thêi gian nghiªn cøu h¹n chÕ vµ ®©y lµ vÊn
®Ò hÕt søc lín ®ßi hái ph¶i cã sù tham gia t×m hiÓu nghiªn cøu cña nhiÒu
ng­êi, nhiÒu ngµnh víi nhiÒu thêi gian h¬n. Do vËy, bµi viÕt cña em còng
kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, mong ®­îc sù chØ dÉn vµ gãp ý cña thÇy
c« cïng b¹n ®äc ®Ó bµi viÕt cña em hoµn thiÖn h¬n.
Em xin bµy tá sù c¶m ¬n s©u s¾c tíi tËp thÓ c¸n bé Khoa Kinh tÕ
Ngo¹i th­¬ng­ Tr­êng §¹i häc Ngo¹i th­¬ng Hµ néi vµ ®Æc biÖt lµ sù h­íng
dÉn, gióp ®ì, chØ b¶o nhiÖt t×nh cña Th¹c sü NguyÔn V¨n Hång ®· gióp em
hoµn thµnh luËn v¨n nµy.
Em xin tr©n träng c¶m ¬n!
việc củng cố và thúc đẩy quan hệ thương mại với Trung Quốc là một tất yếu khách quan, góp phần vào sự thành công của sự nghiệp cách mạng của mỗi nước. Song quan
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement