Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By saobangtinhyeu_1185
#756559 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp hài hoà thủ tục ODA tại Việt Nam
Gi¶i ph¸p hµi hoµ thñ tôc ODA t¹i ViÖt Nam NguyÔn thÞ Ngäc DiÔm
A2K37
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
2
2. Bµi häc thÊt b¹i ............................................................................
27
Ch­¬ng I Oda ë ViÖt Nam vµ... sù cÇn thiÕt ph¶i hµi hoµ thñ tôc gi÷a
chÝnh phñ ViÖt Nam vµ nhµ tµi trî .........................................................
30
I. Kh¸i qu¸t quy tr×nh qu¶n lý vµ sö dông Oda t¹i ViÖt Nam..............30
1. Quan ®iÓm cña ChÝnh phñ ViÖt Nam vÒ nguån hç trî ph¸t
triÓn chÝnh thøc ODA .............................................................................
30
2. Khung ph¸p lý vµ c¸c ho¹t ®éng hç trî .......................................32
2.1 C¸c v¨n b¶n khung .................................................................
32
2.2 C¸c ho¹t ®éng hç trî ...............................................................
34
3. kh¸i qu¸t chu tr×nh dù ¸n ODA ë ViÖt Nam (h×nh 4) ..............36
4. KÕt qu¶ thùc hiÖn ODA .............................................................
39
4.1 Cam kÕt vµ thùc hiÖn ODA thêi k× 1993 –2001 ..............39
4.2 Ph©n bæ ODA theo nhµ tµi trî ............................................
41
4.3 Ph©n bæ ODA theo ngµnh...................................................
42
4.4 Mét sè nhËn xÐt ®¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn
vèn ODA thêi k× 1993 – 2001...............................................................
43
II. hµi hoµ thñ tôc ODA t¹i ViÖt Nam .....................................................
44
1. sù cÇn thiÕt..................................................................................
44
2. Nh÷ng kh¸c biÖt cÇn hµi hoµ ....................................................
47
2.1 CÊp chÝnh phñ ......................................................................
47
2.2 CÊp ®é ngµnh........................................................................
48
2.3 CÊp dù ¸n................................................................................
50
3. nh÷ng nç lùc hµi hoµ cña ChÝnh phñ ViÖt Nam....................64
Ch­¬ng III KhuyÕn nghÞ hµi hoµ thñ tôc ODA t¹i ................. ViÖt Nam
.........................................................................................................................
68
I. §Þnh h­íng chung.....................................................................................
68
1. ®Þnh h­íng thu hót vµ sö dông ODA ë ViÖt Nam giai ®o¹n
2001 ­ 2005.................................................................................................
68
trên thực tế nghiên cứu quá trình quản lý và sử dụng ODA của Việt Nam, chúng ta phải thừa nhận: ODA ở Việt Nam chưa thực sự phát huy hết tiềm lực vốn có. Từ nă
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement