Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By acme_of_rock
#756537 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống chuẩn mực và quy trình kiểm toán của kiểm toán Nhà nước
KILOBOOKS.COM
Më ®Çu
BÊt kú mét lo¹i h×nh kiÓm to¸n nµo, kiÓm to¸n Nhµ n−íc, tæ chøc kiÓm
to¸n ®éc lËp hay kiÓm to¸n néi bé, qu¸ tr×nh kiÓm to¸n vµ ho¹t ®éng ph¶i dùa
trªn hÖ thèng c¸c chuÈn mùc, quy tr×nh kiÓm to¸n cô thÓ. HÖ thèng c¸c chuÈn
mùc vµ c¸c quy tr×nh cña KTNN ®−îc Tæng KTNN ban hµnh trong n¨m 1999,
®· ph¸t huy ®−îc t¸c dông rÊt tèt trong ho¹t ®éng kiÓm to¸n cña KTNN, ®·
gióp cho c¸c kiÓm to¸n viªn (KTV), c¸c ®oµn kiÓm to¸n thùc hiÖn c«ng viÖc
kiÓm to¸n mét c¸ch chuÈn mùc, ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu ®Ò ra vµ n©ng cao chÊt
l−îng ho¹t ®éng kiÓm to¸n cña KTNN, n©ng cao nghiÖp vô kiÓm to¸n cho
KTV. Gióp cho KTNN qu¶n lý gi¸m s¸t chÆt chÏ h¬n qu¸ tr×nh thùc hiÖn kiÓm
to¸n cña c¸c KTV vµ c¸c ®oµn kiÓm to¸n.

Bªn c¹nh nh÷ng t¸c dông trªn, sau mét thêi gian thùc hiÖn hÖ thèng
chuÈn mùc vµ c¸c quy tr×nh kiÓm to¸n cña KTNN còng ®· béc lé nh÷ng vÊn
®Ò bÊt cËp c¶ vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn. Mét sè c¸c quy ®Þnh trong chuÈn mùc vµ
c¸c quy tr×nh ®· ban hµnh kh«ng cßn phï hîp víi ®èi t−îng kiÓm to¸n cña
KTNN. MÆt kh¸c sù ph¸t triÓn cña KTNN vÒ c¬ chÕ tæ chøc, chøc n¨ng nhiÖm
vô, ph¹m vi ho¹t ®éng vµ ®èi t−îng kiÓm to¸n vµ qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh qu¶n lý
tµi chÝnh c«ng cña Nhµ n−íc ®· cã nh÷ng thay ®æi lín, do ®ã ph¶i cã sù hoµn
thiÖn kh«ng ngõng hÖ thèng chuÈn mùc vµ quy tr×nh kiÓm to¸n cña KTNN
tho¶ m·n c¸c yªu cÇu mong muèn nãi trªn cÇn ph¶i cã mét ®Ò tµi khoa häc
c©p Bé nghiªn cøu mét c¸ch toµn diÖn nh÷ng c¬ së lý luËn vµ ph−¬ng ph¸p
luËn, lµm râ c¸c khÝa c¹nh, c¸c ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh
hoµn thiÖn nµy. Môc tiªu ®Æt ra cña ®Ò tµi nh»m:

- X©y dùng nh÷ng luËn cø khoa häc lµm c¬ së cho qu¸ tr×nh hoµn thiÖn
c¸c chuÈn mùc vµ quy tr×nh cña KTNN trong giai ®o¹n tõ nay ®Õn n¨m 2020.
- Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ vµ lµm râ nh÷ng vÊn ®Ò phï hîp vµ vÊn ®Ò ch−a
phï hîp víi yªu cÇu thùc tiÔn cña hÖ thèng c¸c chuÈn mùc vµ quy tr×nh kiÓm
to¸n cña KTNN.

1
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Bất kỳ 1 loại hình kiểm toán nào, kiểm toán NN, tổ chức kiểm toán độc lập hay kiểm toán nội bộ, quá trình kiểm toán và hoạt động phải dựa trên hệ thống các chuẩ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement