Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By crystal_plane_3108
#756531 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phân tích hệ thống chấm điểm tín dụng doanh nghiệp tại các NHTM quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
KILOBOOKS.COM

2
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP.HCM
______________


ÑOÃ TROÏNG HOAØI


PHAÂN TÍCH HEÄ THOÁNG CHAÁM ÑIEÅM
TÍN DUÏNG DOANH NGHIEÄP TAÏI
CAÙC NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI QUOÁC
DOANH TREÂN ÑÒA BAØN TÆNH LAÂM ÑOÀNG


Chuyeân ngaønh: Kinh teá taøi chính – Ngaân haøng
Maõ soá: 60.31.12


LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ
Ngöôøi höôùng daãn khoa hoïc: PGS.TS. TRAÀN NGOÏC THÔ
TP.Hoà Chí Minh – Naêm 2007
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Yêu cầu đặt ta đối với các NHTM trong nước là nhanh chóng cải tiến, đổi mới quy trình hoạt động, quy trình quản lý sao cho phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm nân
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement