Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By napoleon_hennessy
#756518 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phát triển sản phẩm cho vay mua nhà trả góp theo chương trình dự án Sky Garden của Vietcombank
KILOBOOKS.COM

2
Chöông 2 – CHÖÔNG TRÌNH LIEÂN KEÁT CHO VAY TRAÛ GOÙP
MUA NHAØ DÖÏ AÙN SKY GARDEN II CUÛA VIETCOMBANK
TAÂN THUAÄN VAØ COÂNG TY PHUÙ MYÕ HÖNG
(chöông trình döï aùn Sky Garden)


24
2.1. Giôùi thieäu vaøi neùt veà Vietcombank Taân Thuaänvaø
Coâng
ty
Phuù
Myõ
Höng
24
2.1.1.

Vietcombank
Taân
Thuaän
24
2.1.2. Coâng ty Lieân doanh
Phuù
Myõ
Höng 26

Xuaát phaùt ñieåm cuûa chöông trình lieân keát cho vay


traû goùp mua nhaø döï aùn Sky Garden II27
2.1.1. Chính saùch phaùt trieån dòch vuï ngaân haøng baùn leûcuûa
Vietcombank
27
2.1.2. Nhu caàu thuùc ñaåy tieâu thuï saûn
phaåm
cuûa

Coâng
ty
Phuù
Myõ
Höng
28
2.3. Noäi dung chöông trình döï aùn Sky Garden29
2.3.1.

Muïc
ñích
cuûa
chöông
trình 29
2.3.2. Ñieàu kieän cho vay theo
chöông
trình
30
2.4.

Qui
trình
thöïc
hieän
lieân
keát 31
2.4.1.
Tröôùc
khi
baùn
haøng
31
2.4.2.

Trong
khi
baùn
haøng
31
2.4.3. Sau
khi
baùn
haøng
32
2.5. Quaù trình thöïc hieän vaø keát quaû cuûa chöông trình


33
2.5.1. Quaù trình thöïc hieän chöông trình döï aùn Sky Garden

33
2.5.2. Keát quaû cuûa chöông trình


37
Chöông 3 – PHAÙT TRIEÅN SAÛN PHAÅM CHO VAY TRAÛ GOÙP
MUA NHAØ THEO CHÖÔNG TRÌNH DÖÏ AÙN SKY GARDEN CUÛA
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Là 1 chi nhánh của Ngân hàng ngoại thương, NH ngoại thương chi nhánh KCX Tân Thuận đã thử nghiệm 1 chương trình cho vay trả góp bằng cách liên kết cùng công ty
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement