Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By trangiabao_trangiabao15
#756502 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xây dựng chiến lược cạnh tranh ngành gốm mỹ nghệ Vĩnh Long
KILOBOOKS.COM

2
ƒ
Ñeà xuaát noäi dung chieán löôïc caïnh tranh thích hôïp cuûa ngaønh goám myõ
ngheä Vónh Long vaø caùc giaûi phaùp thöïc hieän coù hieäu quaû chieán löôïc ñoù.
3. Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu cuûa ñeà taøi
Ñoái töôïng nghieân cöùu: Caùc doanh nghieäp ngaønh goám myõ ngheä Vónh Long
Phaïm vi nghieân cöùu :

Phaïm vi khoâng gian : Ngaønh goám Vónh Long taäp trung chuû yeáu ôû hai
Huyeän Long Hoà vaø huyeän Mang Thít. Do ñoù, phaïm vi khoâng nghieân cöùu giôùi
haïn trong caùc doanh nghieäp goám ôû hai huyeän Long Hoà vaø Mang Thít cuûa tænh
Vónh Long.

Phaïm vi thôøi gian :
Khaûo saùt thöïc traïng: 1996-2005, trong ñoù:
- Taøi lieäu thoáng keâ chuû yeáu laáy töø 1996 ñeán heát naêm 2004
- Thôøi gian phoûng vaán caùc chuyeân gia, chuû doanh nghieäp: töø ñaàu thaùng 7
ñeán giöõa thaùng 8/2005
Ñeà xuaát chieán löôïc, giaûi phaùp : 2006-2015

Phaïm vi noäi dung : Noäi dung cuûa chieán löôïc caïnh tranh ngaønh bao truøm
nhöõng vaán ñeà lôùn vaø phöùc taïp. Ñeà taøi naày chæ giôùi haïn trong vieäc phaân tích, ñaùnh
giaù :
- Moâi tröôøng kinh doanh do chính quyeàn ñòa phöông taïo ra chi phoái ngaønh
goám Vónh Long;
- Taùc ñoäng cuûa caùc yeáu toá ñaàu vaøo aûnh höôûng ñeán tính caïnh tranh cuûa saûn
phaåm ngaønh goám;
- Treân cô sôû ñoù, ñeà xuaát moät chieán löôïc caïnh tranh ngaønh goám phuø hôïp.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trong nhiều năm qua, ngành gốm Vĩnh Ling được đánh giá là ngành thu hút nhiều lao động, góp phần giải quyết tốt việc làm cho nông thôn. ngoài ra, sự phát triển
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement