Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By traitimmauhong93
#756498 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến kết quả hoạt động của DNVVN trên địa bàn TPHCM
KILOBOOKS.COM
2
MUÏC LUÏC
ƒ

Lôøi caûm ôn
ƒ

Lôøi cam ñoan
ƒ

Danh muïc caùc chöõ vieát taét
ƒ

Danh muïc caùc baûng
ƒ

Danh mục caùc hình
ƒ

Danh muïc phuï luïc
LÔØI MÔÛ ÑAÀU
CHÖÔNG 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN
1.1
Giôùi thieäu veà DNVVN Vieät Nam......................................................................... 1
1.1.1. ........................................................................................................
K
haùi nieäm, vai troø vaø ñaëc ñieåm ...................................................................... 1
1.1.2. ........................................................................................................
M
oâi tröôøng kinh doanh..................................................................................... 4
1.1.3. ........................................................................................................
T
oång quan veà caùc vaán ñeà nhaân söï cuûa DNVVN hieän nay ............................. 7
1.2
Quaûn Trò Nguoàn Nhaân Löïc.................................................................................. 11
1.2.1. ........................................................................................................
K
haùi nieäm Nguoàn nhaân löïc............................................................................. 11
1.2.2. ........................................................................................................
K
haùi nieäm Quaûn trò nguoàn nhaân löïc ............................................................... 11
1.2.3. ........................................................................................................
S
öï khaùc bieät giöõa Quaûn trò nhaân söï vaø QTNNL............................................. 12
1.2.4. ........................................................................................................
V
ai troø cuûa QTNNL. ....................................................................................... 13

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Vấn đề VN gia nhập WTO vừa là cơ hội vừa là thách thức cho các DNVVN với áp lực nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, của thương hiệu, của nguồn nhân lực.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement